CHUYÊN MỤC: Tài liệu kỳ họp HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND thị trấn Nam Phước khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(28/12/2017). Số lượt xem:807

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THỊ TRẤN NAM PHƯỚC

 
 
 

 


Số: 11/TB-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


Nam Phước, ngày 27  tháng 12 năm 2017

                                    

 

THÔNG  BÁO

Kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND thị trấn Nam Phước khóa V

 
 

 

 

 

Kỳ họp thứ 5 HĐND thị trấn Nam Phước khóa V, được tổ chức trong 01 ngày (ngày 26 tháng 12 năm 2017) đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm. Tại kỳ họp này HĐND thị trấn đã thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

I. UBND thị trấn Nam Phước báo cáo:

Báo cáo tình hình thực hiện KTXH - ANQP năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017; dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất năm 2017 và kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017

Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5.

* Báo cáo giải trình của UBND:

Báo cáo kết quả quản lý trật tự xây dựng, môi trường đô thị trên địa bàn thị trấn Nam Phước

Báo cáo kết quả về đảm bảo tình hình ANTT – ATXH trên địa bàn năm 2017

II. Thường trực HĐND

1. Thường trực HĐND báo cáo tổng kết hoạt động HĐND thị trấn Nam Phước năm 2017, dự kiến chương trình hoạt động năm 2018; Thông báo kết quả giám sát.

2. Ban Kinh tế- Xã hội:

Ban KTXH báo cáo thẩm tra tình hình KTXH năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách – đầu tư XDCB năm 2017- Dự toán thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018.    Báo cáo thẩm tra về dự thảo các Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5, HĐND Thị trấn khóa V

3. Ban Pháp chế:

Ban Pháp chế báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn thị trấn Nam Phước năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo thẩm tra về dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp thứ 5, Báo cáo giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5, HĐND thị trấn khóa V

Kỳ họp còn được nghe thông báo của UBMTTQVN thị trấn Nam Phước về công tác tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2017 và những kiến nghị đề xuất với HĐND – UBND;

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND thị trấn Nam Phước khóa V đã thảo luận và thống nhất thông qua dự thảo các Nghị quyết như sau:

Nghị quyết về Chương trình hoạt động của HĐND thị trấn năm 2018năm 2017

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND thị trấn Nam Phước

Nghị quyết nhiệm vụ KT-XH, ANQP năm 2018

Nghị quyết về dự toán thu- chi ngân sách và đầu tư XDCB năm 2018

Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Qua 01 ngày làm việc mặc dầu nội dung của kỳ họp thứ 5 khá nhiều song với sự tập trung dân chủ, đầy tinh thần trách nhiệm và trí tuệ tập thể thảo luận sôi nổi bàn bạc nhiều vấn đề quan trọng nên kỳ họp thứ 5, HĐND thị trấn Nam Phước khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2021, đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đã đề ra.

Trên đây là kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND thị trấn Nam Phước khóa V. Thường trực HĐND thị trấn thông báo cho các cấp, các ban, ngành, có liên quan được biết./.

 

Nơi nhận:

- HĐND Huyện (b/c);

- TV Đảng ủy (b/c);

- TT. HĐND- UBND- UBMT (b/c);

- Các ngành, ĐT;

- Đại biểu HĐND;

- Trưởng thôn- KP;

- Lưu VP, S (75b).

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Văn  Phú Lai

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361