CHUYÊN MỤC: Tài liệu kỳ họp HĐND

Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05/6/2017 của TT HĐND thị trấn về kết quả cuộc họp liên tịch

(05/06/2017). Số lượt xem:1103

Ngày 02/6/2017 Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN thị trấn Nam Phước về chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4 HĐND thị trấn Nam Phước khóa V, nhệm kỳ 2016 - 2021.

Tham gia cuộc họp có Thường trực HĐND - UBND - UBMT TQVN thị trấn Nam Phước, các ban của HĐND, các ngành và các tổ trưởng tổ đại biểu. Sau khi nghe thông qua dự kiến nội dung và ý kiến thảo luận, đ/c Trần Yên, Chủ tịch HĐND thị trấn khóa V thống nhất kết luận sau:

1.Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa V:

- Thời gian: Kỳ họp thứ 4 được tổ chức trong 01 ngày đầu tháng 7/2017

- Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn

2. Nội dung chủ yếu của kỳ họp:

2.1. Hội đồng nhân dân thị trấn:

-  Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND thị trấn Nam Phước 06 tháng đầu năm 2017, dự kiến chương trình hoạt động của HĐND thị trấn 06 tháng cuối năm 2017;

- Thông báo kết quả giám sát về tình hình thu, chi quỹ chữ thập đỏ ở các thôn, khối phố;

- Thông qua dự kiến chương trình giám sát của HĐND thị trấn năm 2018

- Ban Kinh tế- Xã hội: Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Báo cáo thẩm tra tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2107.

- Ban Pháp chế: Báo cáo tình hình thẩm tra tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn thị trấn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

2.2. Ủy ban nhân dân thị trấn:

- Báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017;

- Báo cáo quyết toán năm 2016;

- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

- Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba;

* Báo cáo giải trình của UBND:

-  Báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết HĐND số 27/NQ- HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thị trấn Nam Phước về phân vùng tuyển sinh cho các trường học trên địa bàn thị trấn Nam Phước

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2016 của HĐND thị trấn “Thông qua đề án xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn thị trấn Nam Phước giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025”.

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phát triển đô thị loại IV

2.3. UBMT TQVN thị trấn:

- Thông báo của UBMTTQVN thị trấn về công tác tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2017 và những kiến nghị đề xuất với HĐND- UBND.

3. Về công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp:

Thường trực  HĐND – UBND chỉ đạo các ngành và văn phòng HĐND-UBND chuẩn bị tốt các nội dung đã được phân công.

Văn phòng HĐND- UBND phải hoàn thành các báo cáo trước ngày 10 tháng 6 năm 2017 để có tài liệu phục vụ các vị đại biểu HĐND nghiên cứu phát biểu trong kỳ họp đồng thời kết thúc việc TXCT vào ngày 20 tháng 6 năm 2017chậm nhất đến ngày 21/ 06/ 2017 tất cả các biên bản phải được gởi về UBMTTQVN thị trấn để tiến hành  tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và phân giao cho các ngành chịu trách nhiệm trả lời để đảm bảo hoàn thành đúng theo thời gian đã được thống nhất trong cuộc họp

Ngoài ra VP HĐND – UBND chuẩn bị tốt các điều kiện, âm thanh, hội trường, trang trí hội trường.

             Trên đây là kết quả cuộc họp liên tịch giữa Thường trực HĐND - UBND – UBMTTQVN thị trấn Nam Phước. Thường trực HĐND thông báo đến các ban HĐND, các ngành, các vị đại biểu HĐND và các tổ chức liên quan để phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị kỳ họp lần thứ 4, HĐND thị trấn Nam Phước khoá V, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361