CHUYÊN MỤC: QUY TRÌNH THỰC HIỆN BẦU CỬ TRƯỞNG, PHÓ KHỐI PHỐ

Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 22/6/2017 về hướng dẫn triển khai công tác bầu cử Trưởng, Phó Trưởng thôn - khối phố Nhiệm kỳ 2017 - 2019

(04/07/2017). Số lượt xem:1096

UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN NAM PHƯỚC

Số: 23/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Phước, ngày 22 tháng 6 năm 2017

KẾ HOẠCH

                        Hướng dẫn triển khai công tác bầu cử Trưởng, Phó Trưởng thôn - khối phố

Nhiệm kỳ 2017 - 2019

   

Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20 tháng 4 năm 2007;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Công văn số 105-CV/TV ngày 22/5/2017 của Thường vụ Đảng uỷ TT Nam Phước về lãnh đạo công tác bầu cử Trưởng, Phó trưởng thôn - khối phố nhiệm kỳ 2017 – 2019;

Sau khi thống nhất với Thường vụ Đảng uỷ - HĐND thị trấn. UBND đã công bố ngày bầu cử Trưởng thôn - khối phố 2017 – 2019 vào Chủ nhật ngày 30/7/2017;

UBND thị trấn lập kế hoạch hướng dẫn triển khai công tác bầu cử Trưởng, Phó Trưởng thôn - khối phố như sau

I. YÊU CẦU

Để đảm bảo đợt bầu cử Trưởng, Phó Trưởng thôn - khối phố diễn ra thực sự dân chủ, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định của trên, cần tập trung thực hiện tốt các yêu cầu sau:

1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, nhân dân về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của đợt bầu cử, nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người về quyền và nghĩa vụ của công dân, ý thức làm chủ, tự giác của các hộ gia đình trong việc hiệp thương lựa chọn và bầu chọn người có đủ tiêu chuẩn đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở cơ sở.

2. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt đợt bầu cử Trưởng, phó thôn - khối phố nhiệm kỳ 2017 – 2019, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong Quý III/2017.

3. Ban thôn – Ban công tác Mặt trận phối hợp với các Đoàn thể và tổ bầu cử thực hiện tốt quy trình bầu cử Trưởng, phó thôn - khối phố theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT–CP–UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn.

4. Đảm bảo ANCT - TTATXH trong quá trình chuẩn bị và bầu cử, không chủ quan lơ là mất cảnh giác, có phương án bảo vệ thật tốt, bảo đảm cho đợt bầu cử tiến hành đúng tiến độ, thời gian quy định.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ

1. Khu vực bỏ phiếu và số cán bộ Trưởng, phó thôn - khối phố được bầu

Mỗi thôn - khối phố tổ chức một khu vực bỏ phiếu tại nhà sinh hoạt văn hoá thôn, khối phố.

Mỗi thôn - khối phố được bầu 01 Trưởng thôn - khối phố và 01 Phó Trưởng thôn – khối phố. Riêng khối phố Châu Hiệp và khối phố Mỹ Hòa được bầu thêm 01 Phó khối phố theo quy định. Do vậy, UBND giao cho Ban thôn - khối phố phối hợp với Cấp uỷ - Ban công tác Mặt trận cùng cấp thống nhất giới thiệu nhân sự (Trưởng thôn, khối phố); tổ chức bầu chọn và báo cáo kết quả về  UBND thị trấn quyết định công nhận theo quy định.

2. Thành lập Tổ chức phụ trách bầu cử

Mỗi thôn - khối phố thành lập 01 Tổ bầu cử gồm 5 người, bao gồm Trưởng Ban công tác Mặt trận là Tổ trưởng, thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội và đại diện cử tri, chú ý cơ cấu những người đã kinh qua, có kinh nghiệm trong công tác bầu cử. Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử. Sau khi thống nhất với Chi uỷ - Ban thôn - khối phố phối hợp với Ban công tác Mặt trận cùng cấp, thống nhất danh sách Tổ bầu cử gửi về UBND thị trấn (qua VP.UBND) để UBND thị trấn ra quyết định công nhận.

3. Lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình (Chủ hộ)

Lập danh sách chủ hộ là việc làm có ý nghĩa quan trọng nhằm xác định số lượng hộ đi bầu cử lần này. Vì vậy, cần được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, thận trọng, chính xác. Giao cho Ban thôn - khối phố lập 02 bộ danh sách hộ gia đình (01 bản niêm yết, 01 bản để bàn còn gọi là bản dò)

Nếu chủ hộ vì lý do nào đó không đi bầu cử được, thì uỷ quyền cho thành viên trong hộ đi bầu thay, nhưng người đó phải đủ 18 tuổi trở lên (Đến ngày 30/7/1999 trở về trước) chậm nhất ngày 28/6 hoàn thành.

Về phiếu bầu: Phiếu bầu Trưởng thôn – khối phố màu xanh, Phó Trưởng thôn – khối phố màu trắng.

4. Ứng cử, đề cử, hiệp thương giới thiệu người ứng cử và lập danh sách ứng cử viên

Qua thăm dò nhân sự. Được sự thống nhất của Đảng uỷ - HĐND - UBND- UBMTTQVN thị trấn Nam Phước cùng Cấp uỷ chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn - khối phố căn cứ vào tiêu chuẩn, yêu cầu nhiêm vụ và nhiệm kỳ của thôn - khối phố tổ chức Hội nghị để giới thiệu (dựa vào Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT–CP–UBTW MTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận TQVN về hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn để thực hiện).

Mọi công dân có quyền tự ứng cử vào chức danh Trưởng, Phó thôn - khối phố nhưng phải đủ 21 tuổi trở lên, có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thì chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử phải nộp hồ sơ tại Trưởng  Ban công tác Mặt trận thôn - khối phố. Hồ sơ gồm: Đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch.

Sau khi Ban công tác Mặt trận tổ chức Hội nghị ấn định danh sách chính thức người ứng cử Trưởng, Phó Trưởng thôn - khối phố. Ban công tác mặt trận phải gửi danh sách và hồ sơ người ứng cử, đề cử đã được thống nhất về UBND thị trấn chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử (trước ngày 10/7/2017).

Về quy trình hịêp thương và lập danh sách phải đảm bảo dân chủ công khai, đúng tiêu chuẩn theo quy định của trên.

Sau khi UBND và UBMT thị trấn công bố danh sách những người ứng cử vào chức danh Trưởng, Phó Trưởng thôn - khối phố chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử, Ban thôn – khối phố tổ bầu cử tiến hành niêm yết công khai danh sách ứng cử viên.

Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể ở thôn - khối phố tạo điều kiện thuận lợi để người có tên trong danh sách ứng cử chức danh Trưởng, Phó thôn - khối phố được gặp gỡ tiếp xúc cử tri hoặc đại diện hộ gia đình nhằm báo cáo với đại diện hộ về trách nhiệm của mình nếu được bầu vào chức danh đó.

Chậm nhất 5 - 7 ngày trước ngày bầu cử phải thông báo cho nhân dân biết ngày bầu cử, địa điểm bỏ phiếu và danh sách ứng cử chức danh Trưởng, Phó Trưởng thôn - khối phố.

5. Chuẩn bị phương tiện vật chất phục vụ bầu cử :

UBND thị trấn giao cho các cơ quan chuyên môn cần tiến hành chuẩn bị một số phương tiện vật chất cho đợt bầu cử như sau:

- Ban Tài chính phối hợp với VP. UBND thị trấn lập dự trù kinh phí bầu cử.

- Về hòm phiếu: Sử dụng lại hòm phiếu huyện cấp cho thôn – khối phố phục vụ bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp năm 2016.

- VP.UBND in và phát hành giấy mời, phiếu bầu

-  Phiếu bầu Trưởng, Phó Trưởng thôn - khối phố do UBND in ấn.

- Thường trực UBMT TQVN thị trấn phối với với Văn phòng UBND thị trấn cung cấp tài liệu, biên bản, biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử.

6. Tổ chức ngày bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả:

Ngày bầu cử cần được chuẩn bị chu đáo, tổ chức tuyên truyền cổ động rộng rãi, gây không khí phấn khởi, thể hiện ngày bầu cử là ngày hội thực hiện quyền làm chủ về chính trị của công dân.

Nơi đặt phòng bỏ phiếu phải thuận tiện việc đi bầu của cử tri, phòng bỏ phiếu phải được bố trí trang nghiêm, có cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, Quốc huy và khẩu hiệu, đồng thời bảo đảm các điều kiện cần thiết để người đi bầu cử có thể xem lại danh sáchứng cử viên, cân nhắc lựa chọn, bỏ phiếu theo trình tự đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

- Ngành Công an, Quân sự, Ban Bảo vệ dân phố từ thị trấn đến thôn - khối phố có phương án bảo vệ trật tự, an ninh đảm bảo cho đợt bầu cử diễn ra an toàn.

- Ngày bầu cử Trưởng thôn - khối phố bắt đầu từ 07 giờ sáng Chủ nhật ngày 30/7/2017 và kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày. Căn cứ tình hình cụ thể ở từng thôn - khối phố, Tổ bầu cử có thể quyết định cho khai mạc sớm hoặc kết thúc muộn hơn giờ quy định, nhưng phấn đấu không để qua 12 giờ trưa cùng ngày.

Trường hợp đặc biệt, nếu có sự cố bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu  thì Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong các giấy tờ, hòm phiếu và báo cáo cho Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo bầu cử thị trấn biết, đồng thời triển khai phương án dự phòng để cuộc bỏ phiếu được tiếp tục.

Việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu do Tổ bầu cử thực hiện tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Tổ bầu cử báo cáo kết quả bầu cử về UBND thị trấn theo mẫu 05, 06/BTPT.

Sau khi tiếp nhận và kiểm tra biên bản bầu cử do Tổ bầu cử gởi đến. UBND thị trấn ra quyết định công nhận và công bố kết quả bầu cử cho nhân dân ở từng thôn - khối phố được biết.

III. THỜI GIAN BẦU CỬ :

UBND thị trấn có lịch công tác cụ thể quy định các bước tiến hành bầu cử vào ngày 24/7/2017.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Căn cứ vào chương trình lịch công tác bầu cử Trưởng, Phó Trưởng thôn - khối phố của UBND thị trấn .

Ban thôn - khối phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bầu cử ở đơn vị mình, có kế hoạch phối hợp với Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể dưới cơ sở vận động đại diện hộ gia đình tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thực sự dân chủ, đúng quy định của cấp trên.

- Giao cho bộ phận VHTT thị trấn có văn bản hướng dẫn các thôn - khối phố làm tốt công tác tuyên truyền trước và trong ngày bầu cử.

- Đề nghị UBMT, các đoàn thể tuyên truyền vận động bầu cử tổ chức các bước hiệp thương giới thiệu nhân sự.

Trên đây là kế hoạch hướng dẫn triển khai công tác bầu cử Trưởng, phó thôn - khối phố nhiệm kỳ 2017 – 2019 của UBND thị trấn Nam Phước. Đề nghị các ngành, các thôn - khối phố có sự phối hợp với Mặt trận, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận :                        

- Phòng Nội vụ Duy Xuyên (b/c);

- Thường vụ Đảng uỷ (b/c);

- Thành viên UBND, các ngành;

- MT - ĐT (p/ hợp );

- 16 Bí thư – trưởng thôn, khối phố;

- Lưu: VT, Nh(40b).

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

 

Văn Bá Thanh

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361