CHUYÊN MỤC: Tài liệu kỳ họp HĐND

Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 20/7/2017 về kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND thị trấn Nam Phước khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(27/07/2017). Số lượt xem:981

Kỳ họp thứ 4 HĐND thị trấn Nam Phước khóa V, được tổ chức trong 01 ngày (ngày 18 tháng 7 năm 2017) đây là kỳ họp thường kỳ giữa năm. Tại kỳ họp này HĐND thị trấn đã thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

I. UBND thị trấn Nam Phước báo cáo:

    1. Tình hình KT-XH, AN-QP 06 tháng đầu năm, những nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2017;

   2. Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, tình hình thực hiện thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2017, dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư XDCB 06 tháng cuối năm 2017

  3. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai 06 tháng đầu năm 2017, và  kế hoạch sử  dụng đất 06 tháng cuối năm 2017;

  4. Báo cáo công tác tiếp công dân, tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân 06 tháng đầu năm 2017;

           5. Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4.

            * Báo cáo giải trình của UBND:

   -  Báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết HĐND số 27/ NQ- HĐND ngày

07 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thị trấn Nam Phước về phân vùng tuyển sinh cho các trường học trên địa bàn thị trấn Nam Phước

   - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/ NQ-HĐND ngày 27/12/2016 của HĐND thị trấn “ Thông qua đề án xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn thị trấn Nam Phước giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025”.

   -  Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phát triển đô thị loại IV

II. Thường trực HĐND

            1.  Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND thị trấn Nam Phước 06 tháng đầu năm 2017, dự kiến chương trình hoạt động của HĐND thị trấn 06 tháng cuối năm 2017;

- Thông báo kết quả giám sát về tình hình thu, chi quỹ chữ thập đỏ ở các thôn, khối phố;

- Thông qua dự kiến chương trình giám sát của HĐND thị trấn năm 2018

2. Ban Kinh tế- Xã hội:

+ Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016;

+ Báo cáo thẩm tra tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2107.

 3. Ban Pháp chế:

+ Báo cáo tình hình thẩm tra tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn thị trấn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

        + Báo cáo giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri;

        Kỳ họp còn được nghe thông báo của UBMTTQVN thị trấn Nam Phước về công tác tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2017 và những kiến nghị đề xuất với HĐND – UBND;

        Tại kỳ họp thứ 4, HĐND thị trấn Nam Phước khóa V đã thảo luận và thống nhất thông qua các Nghị quyết như sau:

- Nghị quyết về nhiệm vụ KT-XH 6 tháng cuối năm 2017;

- Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016;

- Nghị quyết về  chương trình giám sát của HĐND thị trấn Nam Phước năm 2018;

         Qua 01 ngày làm việc mặc dầu nội dung của kỳ họp thứ 04 khá nhiều song với sự tập trung dân chủ, đầy tinh thần trách nhiệm và trí tuệ tập thể thảo luận sôi nổi bàn bạc nhiều vấn đề quan trọng nên kỳ họp thứ 04, HĐND thị trấn Nam Phước khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2021, đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đã đề ra.

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361