CHUYÊN MỤC: 25 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 25 năm ngày thành lập thị trấn Nam Phước

(18/07/2019). Số lượt xem:1044

UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN NAM PHƯỚC

Số: 29/KH-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

   Nam Phước, ngày 26 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 25 năm thành lập thị trấn Nam Phước

 

          Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND; Chương trình công tác của UBND về nhiệm vụ công tác năm 2019. Kết luận tại Hội nghị BCH Đảng bộ ngày 08/5/2019. Ủy ban nhân dân thị trấn Nam Phước xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 25 năm thành lập thị trấn Nam Phước với những nội dung cơ bản như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tích đã đạt được: Trong 25 năm xây dựng, phát triển, và 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ thị trấn Nam Phước; qua đó phát huy lòng tự hào, sự năng động, sáng tạo tập trung xây dựng các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thị trấn Nam Phước và triển khai thực hiện thắng lợi; đạt chuẩn và được công nhận đô thị loại 4 vào dịp kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn Nam Phước.

Để gặp mặt, tri ân, động viên những người đã và đang công tác, góp phần xây dựng quê hương thị trấn.

Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị; vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Là dịp để cán bộ nhân dân thị trấn tìm hiểu về lịch sử, truyền thống văn hóa, đấu tranh cách mạng của quê hương.

2. Yêu cầu

Đây là hoạt động văn hóa, thể thao chính, chủ đạo trong năm 2019.

Tất cả các hoạt động phải lấy hiệu quả làm mục đích, việc triển khai trên tinh thần tự giác, chú trọng đến sự tươi mới. 

Gắn việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền với việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị và các hoạt động văn hóa, thể thao khác trên địa bàn toàn thị trấn.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội ở các khối phố, trường học, làng, chùa … tiến tới liên hoan toàn thị trấn

- Đối với các hoạt động văn nghệ:

+ Ban Tổ chức (BTC) các hoạt động tuyên truyền 25 năm thành lập thị trấn Nam Phước tổ chức liên hoan chấm chọn tiết mục trao giải A, B, C và tiền thưởng cho từng tiết mục và tổng họp tính điểm toàn đoàn cho từng đơn vị theo từng khối thi đua như sau: 10 khối phố; các trường học; các Tôn giáo và làng.

+ Các tiết mục văn nghệ sử dụng làn điệu dân ca, tự biên; nội dung về Quê hương thị trấn Nam Phước, Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân thị trấn, Nếp sống văn minh đô thị được tính hệ số cao hoặc điểm thưởng (Do Quy chế quy định cụ thể)

- Các hoạt động thể thao BTC thị trấn tổ chức các giải, căn cứ kết quả thi đấu trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và tiền thưởng cho từng giải và tổng họp tính điểm toàn đoàn cho từng đơn vị theo từng khối như sau: 10 khối phố; 11 trường học; các chùa và làng.

- Các lễ hội tùy theo quy mô, kết quả BTC các hoạt động tuyên truyền 25 năm thành lập thị trấn Nam Phước chọn trao giải và tiền thưởng và cũng được tính điểm toàn đoàn

2. Vận động sáng tác, hát, biểu diễn các tác phẩm về quê hương thị trấn Nam Phước.

- Mời các nhạc công, nhạc sỹ hay viết, dàn dựng các ca khúc, tiết mục về thị trấn Nam Phước để xin phép sử dụng các tác phẩm đã có; kêu gọi, khuyến khích có các sáng tác mới nhân dịp 25 năm thành lập thị  trấn Nam Phước

- Xây dựng các Quy chế về khuyến khích hát, biểu diễn các tác phẩm về thị trấn Nam Phước trong các hoạt động văn hóa văn nghệ phổ biến đến các khối phố, trường học, các đơn vị tham gia

3. Tổ chức họp mặt cán bộ, công chức đã và đang công tác tại thị trấn và các khối phố

Để tri ân, động viên những người đã và đang công tác, góp phần xây dựng quê hương Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn tổ chức họp mặt các đồng chí là cán bộ đã và đang công tác tại thị trấn; cũng như 5 chức danh ở khối phố gồm: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn/khối phố, Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng công an/ Tổ trưởng Bảo vệ dân phố, Thôn/khối đội trưởng.

4. Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị:

4.1. Vinh danh các tập thể, cá nhân:

Tổ chức Hội nghị vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nếp sống văn minh đô thị năm 2019 do tập thể bầu và được BTC Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập thị trấn Nam Phước thẩm định.

- Thành phần, số lượng tham dự hội nghị:           400 người

- Khen thưởng cho:

+ Hộ:                            154 (1 hộ/ 1 Tổ đoàn kết)

+ Tộc:                             20 tộc (2 tộc/khối phố)

+ Làng:                           03 làng

+ Tổ Đoàn kết:               20 tổ (2 tổ/khối phố)

+ Trường học:                02 trường

+ Đoàn thể, ngành, tổ chức của thị trấn: 03 đơn vị, 03 cá nhân.

4.2. Khen thưởng đối với các khối phố:

- Các căn cứ để khen thưởng:

+ Kết quả thực hiện Đề án xây dựng Nếp sống văn minh đô thị theo Nghị quyết số 21 của HĐND thị trấn

+ Kết quả thực hiện nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, khối phố văn hóa

+ Kết quả xây dựng phong trào văn hóa, thể thao (kết quả tổng thể các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập thị  trấn Nam Phước

+ Kết quả chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương

+ Thông qua các bảng điểm, kiểm tra, chấm chéo.

- Hình thức khen, mức thưởng.

+ Tặng Giấy khen của UBND thị trấn và tiền thưởng theo quy định cho 3 khối phố có tổng số điểm tổng hợp cao Nhất, Nhì, Ba.

+ Hỗ trợ kinh phí để xây dựng, nâng cấp, mua sắm các thiết chế văn hóa cho:

* Khối phố có tổng số điểm tổng hợp cao Nhất là:                  10 triệu đồng

* Khối phố có tổng số điểm tổng hợp cao Nhì là:                    08 triệu đồng

* Khối phố có tổng số điểm tổng hợp cao Ba là:                      07 triệu đồng

5. Tổ chức cuộc thi viết bài về: Quê hương thị trấn Nam Phước lịch sử, truyền thống và cơ hội phát triển; lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân thị trấn; nếp sống văn minh đô thị.

- Nội dung:

+ Quá trình hình thành, danh lam, thắng cảnh, sản vật, con người quê hương thị trấn Nam Phước; cơ hội, điều kiện để phát triển.

+ Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân thị trấn, chủ yếu thông qua Lịch sử đảng bộ.

+ Thành tựu về phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương trong thời gian qua.

+ Hiểu biết; những khó khăn, thách thức; đề xuất để xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

- Hình thức: Thông qua bài viết.

6. Làm phim tài liệu:

- Hợp đồng Trung tâm VH-TT-TT-TH huyện để xây dựng phim tài liệu nói về kết quả 25 năm xây dựng và cơ hội phát triển của thị trấn Nam Phước đến năm 2030

7. Tổ chức tuyên truyền

Xây dựng kế hoạch tổ chức một đợt tuyên truyền sâu rộng cả trong các buổi sinh hoạt của các đoàn thể, khối phố; đến trực quan; trên hệ thống truyền thanh, Cổng TTĐT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hình thành Ban Chỉ đạo (BCĐ), BTC.

1.1. Ban Chỉ đạo

- Mời đồng chí Nguyễn Thế Đức - UV. BTV huyện ủy, Bí thư Đảng ủy

- Mời đồng chí Trần Yên - PBT. Đảng ủy, CT. HĐND

- Đồng chí Văn Bá Thanh – PBT. Đảng ủy, CT. UBND

1.2. Thành lập BTC:

- Đồng chí Văn Bá Thanh – PBT. Đảng ủy, CT. UBND         Trưởng ban

- Đồng chí Nguyễn Văn Hưng – UV. BTV, PCT. UBND        Phó ban

- Đồng chí Văn Thị Liễu – UV. BTV, CT. UBMT                  Phó ban

- Đồng chí Nguyễn Ngoạn – ĐUV, PCT. UBND           Phó ban trực

- Thành viên là các CBCC VC liên quan

2. Phân công

2.1. Đồng chí Văn Bá Thanh                                         Trưởng BTC

- Phụ trách chung

- Chịu trách nhiệm nội dung

2.2. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng                                   Phó trưởng BTC

- Chịu trách nhiệm huy động, vận động kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của thị trấn và hỗ trợ, khen thưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động tuyên truyền 25 năm thành lập thị  trấn Nam Phước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

2.3. Đồng chí Văn Thị Liễu               Phó trưởng BTC

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, các chùa, các làng, các tộc.

2.4. Đồng chí  Nguyễn Ngoạn                    Phó trưởng BTC

- Chịu trách nhiệm tham mưu chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của các khối phố, trường học.

- Tổ chức liên hoan văn nghệ toàn thị trấn

- Vận động sáng tác, hát, biểu diễn các tác phẩm về quê hương TTNP

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức họp mặt cán bộ, công chức đã và đang công tác tại thị trấn và các khối phố.

- Tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, vinh danh các khối phố, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nếp sống văn minh đô thị năm 2019.

- Tổ chức cuộc thi viết bài về: Quê hương thị trấn Nam Phước lịch sử, truyền thống và cơ hội phát triển; lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân thị trấn; nếp sống văn minh đô thị.

- Xây dựng phim tài liệu; tổ chức công tác tuyên truyền.

3. Kinh phí

- Nguồn kinh phí cho các hoạt động từ ngân sách thị trấn, vận động và các nguồn hợp pháp khác. Riêng kinh phí phục vụ cho nội dung đẩy mạnh thực hiện Nếp sống văn minh đô thị dùng từ nguồn kinh phí đã được phân khai cho công tác nầy trong năm 2019.

- Các cán bộ công chức được phân công phụ trách các nội dung công việc xây dựng Kế hoạch, dự trù kinh phí trình CT. UBND thị trấn duyệt trước khi triển khai thực hiện.

- Kinh phí tham gia của các khối phố từ nguồn kinh phí nhà nước cấp cho hoạt động phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2019, hỗ trợ từ thị trấn và từ nguồn vận động trong nhân dân, cán bộ hội viên các đoàn thể.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

- Tháng 5 năm 2019

+ Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 25 năm thành lập thị trấn Nam Phước, tổ chức Hội nghị triển khai; ban hành Quyết định thành lập BTC.

+ Lập, tổng hợp dự trù kinh phí

+ Mời các nhạc công, nhạc sỹ hay viết, dàn dựng các ca khúc, tiết mục về thị trấn Nam Phước để xin phép sử dụng các tác phẩm đã có; kêu gọi, khuyến khích có các sáng tác mới nhân dịp 25 năm thành lập thị  trấn Nam Phước. Xây dựng các Quy chế về khuyến khích hát, biểu diễn các tác phẩm về thị trấn Nam Phước trong các hoạt động văn hóa văn nghệ phổ biến đến các khối phố, trường học, các đơn vị tham gia.

+ Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nếp sống văn minh đô thị năm 2019, ban hành bảng điểm, cách thức chấm điểm, mức hỗ trợ kinh phí cho các khối phố xếp vị thứ Nhất, Nhì, Ba.

Tháng 6 năm 2019:

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức họp mặt cán bộ, công chức đã và đang công tác tại thị trấn và các khối phố

- Xây dựng Kế hoạch, Quy chế về tổ chức cuộc thi viết bài về: Quê hương thị trấn Nam Phước, lịch sử, truyền thống và cơ hội phát triển; lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân thị trấn; nếp sống văn minh đô thị.

- Tổ chức Hội nghị triển khai hai nội dung trên.  

- Hợp đồng Trung tâm VH-TT-TT-TH huyện để xây dựng phim tài liệu nói về kết quả 25 năm xây dựng và cơ hội phát triển của thị trấn Nam Phước đến năm 2030.

Tháng 7 năm 2019

- Thành lập các BGK, các Tổ Tư vấn đi vào thực hiện nhiệm vụ việc chấm điểm các hoạt động; chọn các bài hát, bài viết.

- Thành lập các Bộ phận giúp việc đi vào thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp điểm các hoạt động.

- Các tổ chức, đơn vị, cá nhân tổ chức, thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các cuộc thi.

- BCĐ xây dựng “Gia đình văn hóa” “Khối phố văn hóa” “Nếp sống văn minh đô thị” thị trấn tổ chức kiểm tra lần 1 tại các khối phố.

- Bắt đầu tuyên truyền trực quan; các tiết mục văn nghệ, các bài hát, bài viết được chọn; phim tài liệu trên Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, tại các buổi sinh hoạt của các đoàn thể, các khối phố.

Tháng 8 năm 2019

- Tổ chức trại toàn thị trấn

- Liên hoan văn nghệ toàn thị trấn

- Tiếp tục tuyên truyền trực quan; các tiết mục văn nghệ, các bài hát, bài viết được chọn; phim tài liệu trên Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, tại các buổi sinh hoạt của các đoàn thể, các khối phố.

Tháng 9 năm 2019

- Tổ chức họp mặt nhân 25 năm thành lập thị trấn Nam Phước

+ Thời gian: Dự kiến lúc 7h 30 ngày 02/9/2019

+ Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn

+ Thành phần tham dự:

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMT, các ban ngành huyện Duy Xuyên;

Cán bộ lãnh đạo thị trấn qua các thời kỳ, bao gồm lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND; Trưởng các đoàn thể; Chủ nhiệm HTX NN;

Cán bộ, công chức viên chức công tác qua các thời kỳ;

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể, cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan đang công tác;

Chi ủy Chi bộ, Ban CTMT, Trưởng khối phố và các chi hội trưởng.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã lân cận và xã Quế Xuân, Điện Phong;

- BCĐ xây dựng “Gia đình văn hóa” “Khối phố văn hóa” “Nếp sống văn minh đô thị” thị trấn tổ chức kiểm tra lần 2 tại các khối phố.

- Tiếp tuc tuyên truyền trực quan; các tiết mục văn nghệ, các bài hát, bài viết được chọn; phim tài liệu trên Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, tại các buổi sinh hoạt của các đoàn thể, các khối phố.

- Tổ chức Hội nghị vinh danh các khối phố, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nếp sống văn minh đô thị năm 2019; tổng kết, khen thưởng các hoạt động tuyên truyền 25 năm thành lập thị  trấn Nam Phước

            Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 25 năm thành lập thị trấn Nam Phước. Yêu cầu các cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ và Trưởng khối phố phối hợp thực hiện tốt để các hoạt động được tổ chức thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- TV. Đảng ủy – TT. HĐND;
- CT, các PCT. UBND, Trưởng các ngành;
- UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể;
- Thành viên BTC;
- 10 khối phố; 
- Lưu: VT, S(60)

                                                                                          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
             CHỦ TỊCH

(đã ký) 

Văn Bá Thanh

 

 

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361