CHUYÊN MỤC: 25 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Kế hoạch tổ chức thi viết bài về thị trấn Nam Phước

(26/08/2019). Số lượt xem:988

UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN NAM PHƯỚC

Số:        /KH-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Nam Phước, ngày    19    tháng  7   năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi viết bài về thị trấn Nam Phước

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân dân, công chức cơ quan, viên chức và học sinh các trường học, nhất là thế hệ trẻ trong toàn thị trấn hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ nhân dân thị trấn, thành tựu trong 25 năm thành lập thị trấn và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị trấn Nam Phước lần thứ XIV.

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hóa của quê hương; nâng cao niềm tin và lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ thị trấn, truyền thống lịch sử của quê hương Nam Phước; nhận thấy rõ cơ hội và thách thức trong quá trình phát triển trong thời gian đến; cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước của cán bộ, nhân dân toàn thị trấn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Các bài dự thi tốt Ban tổ chức chấm chọn để giới thiệu trên Đài Truyền thanh, Cổng TTĐT thị trấn, Tập kỷ yếu “Nam Phước – …”.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, nhân dân thị trấn; là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 25 năm thành lập thị trấn Nam Phước. Cuộc thi được triển khai sâu rộng đến cán bộ, nhân dân, công chức cơ quan, viên chức và học sinh các trường học trong toàn thị trấn.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi

Toàn thể cán bộ, nhân dân, công chức cơ quan, viên chức và học sinh các trường học trong toàn thị trấn. (thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký không được dự thi).

2 Nội dung, hình thức bài dự thi

- Nội dung:

+ Quá trình hình thành, danh lam, thắng cảnh, sản vật, con người quê hương thị trấn Nam Phước.

+ Niềm tự hào về lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn - chủ yếu thông qua Lịch sử đảng bộ.

+ Thành tựu về phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương trong thời gian qua.

+ Tình yêu đối với quê hương, những hiểu biết về cơ hội, điều kiện, những khó khăn, thách thức để phát triển, ước mơ về một tương lai tươi sáng, những đề xuất, kiến nghị.

+ Xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

- Hình thức:

+ Bài dự thi có thể viết tay, hoặc đánh vi tính, sạch sẽ, dễ đọc, trình bày theo thể thức văn bản trên khổ giấy A4, không quá 1.300 từ tương đương 4 trang A4 cỡ chữ 14 Times New Roman.

+ Bài dự thi phải ghi rõ thông tin cá nhân, khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, nội dung sâu sắc.

+ Trong bài viết có sử dụng nguồn tài liệu tham khảo, phải ghi chú nguồn trích dẫn.

3. Phương pháp tổ chức cuộc thi

- Ban Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 25 năm thành lập thị trấn Nam Phước xây dựng kế hoạch, phối hợp các chi bộ, các đoàn thể, công đoàn cơ quan tổ chức, chỉ đạo các khối phố, các trường học, cán bộ công chức cơ quan thực hiện cuộc thi.

- Đề nghị các khối phố chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc thi tới toàn thể cán bộ, nhân dân; các trường học chỉ đạo, triển khai cuộc thi tới toàn thể giáo viên, học sinh trên toàn thị trấn.

- Đề nghị Đoàn thanh niên thị trấn phối hợp chỉ đạo, triển khai cuộc thi tới toàn thể đoàn viên thanh niên ở các chi đoàn.

- Đề nghị Công đoàn cơ quan thị trấn tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan viết bài tham gia cuộc thi.

4. Thời gian thi, địa chỉ gửi bài dự thi

- Thời gian bắt đầu cuộc thi: Từ ngày 15/7/2019.

- Thời gian kết thúc nhận bài: Ngày 15/9/2019

- Công bố giải, khen thưởng tại Hội nghị vinh danh các khối phố, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nếp sống văn minh đô thị năm 2019; tổng kết, khen thưởng các hoạt động tuyên truyền 25 năm thành lập thị  trấn Nam Phước.  

- Bài dự thi có thể gởi bằng file điện tử về địa chỉ email ngoandx@gmail.com hoặc bằng văn bản về cho đồng chí Nguyễn Văn Hiền - công chức Văn hóa - xã hội thị trấn Nam Phước.

5. Giải thưởng

Gồm giấy chứng nhận và tiền thưởng được trao cho bài dự thi của một cá nhân hoặc một nhóm tác giả cùng viết chung một bài, tập thể có thành tích tốt trong cuộc thi, lấy theo điểm từ cao xuống thấp.

5.1. Cơ cấu, giá trị giải:

a) Tập thể:

- Khối các khối phố:

1 Giải Nhất:                           500.000đ

1 Giải Nhì:                              300.000đ

1 Giải Ba:                                200.000đ

- Khối các trường học, công đoàn cơ quan:

1 Giải Nhất:                           500.000đ

1 Giải Nhì:                              300.000đ

1 Giải Ba:                                200.000đ

b) Cá nhân:

2 Giải A, mỗi giải:                  500.000đ,

5 Giải B, mỗi giải:                  300.000đ

10 Giải C, mỗi giải:     200.000đ

5.2. Cách chấm, chọn:

a) Đối với tập thể

- Tính theo số lượng bài thi. Cụ thể như sau:

Đơn vị có số lượng nhiều Nhất:                                             70 điểm

Đơn vị có số lượng nhiều Nhì:                                               65 điểm

Đơn vị có số lượng nhiều Ba:                                     60 điểm

Đơn vị có số lượng nhiều Tư:                                     55 điểm

Đơn vị có số lượng nhiều Năm:                                              52 điểm

Đơn vị có số lượng nhiều Sáu trở đi:                          50 điểm

Lưu ý: Những bài viết được in, sao, nhân bản hoặc có nội dung tương tự không được tính là bài viết.

- Chất lượng bài dự thi:

Cộng dồn số điểm của tất cả các bài đạt giải. Số điểm cho từng bài đạt giải như sau:

1 Bài đạt Giải A:                                10 điểm

1 Bài đạt Giải B:                                  8 điểm

1 Bài đạt Giải C:                                  6 điểm

- Số lượng bài gởi theo thời gian:

Vào các thời điểm 30/7, 10/8, 20/8/2019 Ban Tổ chức thống kê số lượng bài viết của từng đơn vị đã gởi để chấm điểm cho từng thời điểm, cụ thể như sau:

Đơn vị có số lượng bài nhiều Nhất:               

Đơn vị có số lượng bài nhiều Nhì:                  0,75đ

Đơn vị có số lượng bài nhiều Ba:                    0,5đ

Các đơn vị còn lại:                                           0 đ

- Bắt buộc phải có bài đạt Giải

Cộng dồn 3 cột điểm, tính thứ tự từ cao đến thấp.

b) Đối với bài viết của cá nhân

Do Ban Giám khảo chấm chọn theo các quy định sau đây:

- Chấm bài thi theo nguyên tắc trung thực, khách quan, chính xác, công bằng. Đề cao trách nhiệm cá nhân của thành viên Ban Giám khảo trong quá trình chấm bài dự thi. Khiếu nại liên quan đến việc chấm bài dự thi và xét giải thưởng cuộc thi do Ban Tổ chức xem xét, giải quyết. Quyết định của Ban Tổ chức là kết quả giải quyết cuối cùng. 

- Việc chấm điểm bài dự thi được thực hiện theo thang điểm 100 do Ban Tổ chức cuộc thi quy định như sau:

+ Nội dung:

* Đúng chủ đề:                                 10đ

* Hay:                                               40đ

Bài viết nêu bật được những giá trị về nội dung và hình thức thể hiện; có tác động đến tâm tư, tình cảm đối với bản thân và người đọc.

Bài viết có sự đầu tư công phu, liên hệ làm sâu sắc thêm các nội dung đã trình bày; có số liệu chi tiết, chân thực; trình bày đảm bảo tính logic, khoa học; có nhiều thông tin, tư liệu, chú thích chính xác.

Bài viết có đưa ra nhận xét, đánh giá, bình luận thể hiện quan điểm cụ thể của người dự thi về nội dung bài viết một cách thuyết phục, lôi cuốn.

* Mới:                                               40đ

Những phát hiện mới về mãnh đất, con người, truyền thống … chưa đăng trên các phương tiện thông tin gần đây, nhưng có tài liệu, tư liệu, chú thích rõ ràng.

Những đề xuất, hiến kế giải pháp thuyết phục, có giá trị thực tiễn cao, có thể nghiên cứu, áp dụng.

+ Hình thức:                        

* Trình bày sạch đẹp, thẩm mỹ và có sáng tạo:       

* Bài thi viết tay (bản chính):                                              

- Điểm bài dự thi là điểm bình quân của Ban Giám khảo. Nếu điểm chấm của một giảm khảo chênh lệch tăng hơn hoặc giảm hơn trên 30 điểm so với điểm bình quân của các giám khảo còn lại, thì BGK phải trao đổi thống nhất điều chỉnh. Giám khảo điều chỉnh điểm phải ký tên xác nhận vào phiếu điểm.

- Kết quả chấm điểm, chọn trao Giải được thông qua BTC (Bao gồm thành viên là đại diện các đơn vị dự thi) trước khi chính thức công bố.

- Ban Tổ chức chấm chọn các bài dự thi tốt để giới thiệu trên Đài Truyền thanh, Cổng TTĐT thị trấn, Tập kỷ yếu “Nam Phước – Quá khứ - Hiện tại – Tương lai” mà không cần phải báo trước.

- Người gửi bài dự thi cam kết và chịu trách nhiệm về bản quyền bài viết của mình. Số lượng bài viết của một người không giới hạn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 25 năm thành lập thị  trấn Nam Phước triển khai cuộc thi này tới các ban ngành, đoàn thể, công đoàn cơ quan, khối phố, trường học, phổ biến rộng rãi trong nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh.

- Các cán bộ công chức liên quan, các khối phố, các trường học triển khai thực hiện kế hoạch này; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia cuộc thi.

- Thành tích cuộc thi của các khối phố là một cột điểm trong việc xét khen thưởng thực hiện Nếp sống văn minh đô thị 2019 theo Thông báo số 74A ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị trấn Nam Phước.

- Kính đề nghị UBMT, Trưởng các đoàn thể, Chủ tịch công đoàn cơ quan phối hợp với các khối phố lãnh đạo, vận động hội, đoàn viên của mình nòng cốt tham gia cuộc thi.

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết bài về thị trấn Nam Phước nhân các hoạt động tuyên truyền 25 năm thành lập thị trấn. Kính đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các đồng chí Trưởng khối phố, Hiệu trưởng các trường học, các cán bộ công chức liên quan triển khai, thực hiện; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đồng chí tổng hợp báo cáo, đề xuất trong các cuộc họp để thống nhất giải quyết./.

Nơi nhận:

- TV Đảng ủy - TT HĐND TT;

- CT, các PCT, UV. UBND – Trưởng các ngành;

- UBMT, Trưởng các đoàn thể;

- HT các trường, CBCC liên quan;

- BT, TKP, TBCTMT, 16 thôn/khối phố;

- Lưu: VT, H (40b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Ngoạn

                                                                                             

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361