CHUYÊN MỤC: 25 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Quy chế tổ chức Hội thi tuyên truyền bài hát về thị trấn Nam Phước

(26/08/2019). Số lượt xem:982

UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN NAM PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  272 /QĐ-UBND

                      Nam Phước, ngày 18   tháng 7   năm 2019

  QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế tổ chức

hội thi tuyên truyền bài hát về thị trấn Nam Phước

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN NAM PHƯỚC

             Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

             Căn cứ Thông tư 09/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng;

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 25/6/2019 của UBND thị trấn Nam Phước về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền 25 năm thành lập thị trấn Nam Phước;

            Xét đề nghị của Ban Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 25 năm thị trấn Nam Phước,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này quy chế tổ chức hội thi tuyên truyền bài hát về thị trấn Nam Phước

             Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

             Điều 3. Văn phòng UBND, Ban Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 25 năm thị trấn Nam Phước, các ban, ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như điều 3;                                                                                                                         CHỦ TỊCH

- Lưu: VT, S(10).

                                                                                                             

                                                                                                                                          Văn Bá Thanh


 

 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỘI THI TUYÊN TRUYỀN BÀI HÁT VỀ THỊ TRẤN NAM PHƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số:272  /QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2019

 của UBND thị trấn Nam Phước)

 

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

 

            Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về nguyên tắc, đối tượng, điều kiện, nội dung, hình thức thi, đánh giá kết quả thi, giải thưởng và xử lý vi phạm của Hội thị tuyên truyền các bài hát về thị trấn Nam (sau đây gọi tắt là Hội thi).

            Điều 2. Nguyên tắc chung

            1. Hội thi đảm bảo tính công bằng, khách quan, thực hiện đúng các nội dung của Quy chế này.

            2. Hội thi được tổ chức với quy mô cấp thị trấn.

            3. Các đơn vị được thông báo trước về Quy chế và một số thông tin cần thiết để tham gia tốt Hội thi.

            Điều 3. Đối tượng tham gia

           1. Đối tượng tham gia:

           - Là cán bộ nhân dân các khối phố tham gia theo khối khối phố.

          - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các trường học, công đoàn cơ quan tham gia theo khối trường học, công đoàn cơ quan.

- Bà con có đạo, các làng tham gia theo khối các tôn giáo, làng

- Diễn viên chỉ được tham gia thi cho một đơn vị trong suốt thời gian Hội thi.

            2. Đối tượng không được tham gia:

            - Diễn viên của các đoàn chuyên nghiệp.

            Điều 4. Công tác chuẩn bị, tham gia tổ chức Hội thi

           - Mỗi khối phố cử đồng chí Trưởng khối phố hoặc Bí thư chi bộ; mỗi trường cử Hiệu trưởng hoặc Hiệu phó; các tôn giáo, làng cử đại diện; Công đoàn cơ quan mời đồng chí Chủ tịch công đoàn để lãnh đạo, triển khai, thực hiện công việc ở cấp mình và tham gia làm thành viên Ban Tổ chức (BTC) trong suốt quá trình diễn ra Hội thi.

           Các đơn vị dự thi nộp về BTC bài hát dự thi trong danh mục bài hát về thị trấn Nam Phước do Ủy ban nhân dân thị trấn Nam Phước phát hành và các bài hát tự biên về chủ đề thị trấn Nam Phước.

 

PHẦN II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 7. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian Hội thi: Dự kiến 02 đêm bắt đầu lúc 19h 30 ngày 30/8 và kết thúc vào lúc 23h đêm 31/8/2019

2. Địa điểm: Nhà Văn hóa Long Xuyên 3 (cũ)

3. Thời gian ráp nhạc, chạy sân khấu:

            + Ban Tổ chức bố trí xếp lịch để các đơn vị chạy sân khấu, ráp nhạc trong ngày 29/8/2019. Tại Hội trường UBND.

            + Trước ngày khai mạc Hội thi, Ban Tổ chức sẽ họp các Trưởng đoàn để tổ chức bốc thăm xếp lịch thi.

Điều 8. Các phần thi và hình thức thi

Nội dung thi gồm có: Hát, dàn dựng, múa … các bài hát về thị trấn Nam Phước do Ủy ban nhân dân thị trấn Nam Phước phát hành. Khuyến khích các đơn vị sử dụng bài hát tự biên về thị trấn, về khối phố nhưng phải được sự đồng ý của BTC, nếu đạt giải BTC sẽ có Giải thưởng riêng.

Điều 9. Phần nhạc đệm và trang trí sân khấu

1. Phần nhạc đệm, các tiết mục tham gia thi diễn có thể sử dụng dàn nhạc sống hoặc đĩa. Đơn vị cử người liên hệ với cán bộ phụ trách kỹ thuật của Ban Tổ chức trước khi thi diễn. Chỉ được sử dụng đĩa nhạc đệm cho các bài hát, không được sử dụng đĩa có lời.

2. Các đơn vị dự Hội thi có thể trang trí thêm sân khấu cho phần dự thi của mình nhưng không được che khuất tiêu đề trên sân khấu.

            Điều 10. Quy định về biểu diễn

1. Tất cả các đơn vị phải thực hiện đúng thời gian tham gia Hội thi không để ảnh hưởng đến chương trình chung.

2. Không tự động thay đổi bài hát trong chương trình của Ban Tổ chức và thứ tự biểu diễn sau khi bốc thăm.

3. Đơn vị biểu diễn khai mạc do Ban Tổ chức Hội thi sắp xếp, bố trí trên cơ sở các tiêu chí: hài hoà về chất lượng, nội dung chương trình, các đơn vị khác được sắp xếp thứ tự bằng cách bốc thăm.

4. Người giới thiệu chương trình do BTC Hội thi chịu trách nhiệm.

5. Các đơn vị phải có mặt tại địa điểm tổ chức Hội thi ngay từ đầu buổi diễn. Đơn vị chưa diễn hoặc đã diễn xong phải ở lại để động viên và học tập kinh nghiệm của các đơn vị khác đến hết buổi biểu diễn. Cuối buổi biểu diễn, Ban Tổ chức sẽ thực hiện điểm danh và đánh giá lấy đơn vị mời cán bộ, nhân dân đến xem và cổ vũ; số lượng tối thiểu mỗi đơn vị là 20 người.

6. Chỉ được lên sân khấu tặng hoa khi kết thúc chương trình biểu diễn của đơn vị, không được tặng hoa lúc diễn viên đang biểu diễn.

7. Các tiết mục được lựa chọn diễn tại buổi Họp mặt đảm bảo chất lượng như khi tham gia Hội thi (số người, trang phục, múa phụ họa...).

Điều 11. Quy định đối với các đơn vị tham gia thi diễn

1. Các đơn vị tham gia thi diễn phải chấp hành nghiêm Quy chế và các quy định của Ban Tổ chức về lịch ráp nhạc, chạy sân khấu, lịch biểu diễn; giao tiếp lịch sự với các đơn vị bạn; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ tài sản chung tại nơi diễn ra Hội thi.

2. Diễn viên lên sân khấu phải có trang phục, hóa trang phù hợp với nội dung các tiết mục biểu diễn, đảm bảo thẩm mỹ và nghệ thuật.

Điều 12. Cách thức chấm điểm, công bố giải

2. Cách thức chấm điểm

- Ban Giám khảo chấm điểm theo khung điểm và tiêu chí do Ban Tổ chức quy định. Điểm của tiết mục là điểm bình quân chung của các giám khảo. Nếu điểm chấm của một giảm khảo chênh lệch tăng hơn hoặc giảm hơn trên 3 điểm so với điểm bình quân của các giám khảo còn lại, thì BGK phải trao đổi thống nhất điều chỉnh. Giám khảo điều chỉnh điểm phải ký tên xác nhận vào phiếu điểm. Thang điểm 10.

- Kết quả chấm điểm, chọn trao Giải được thông qua BTC (Bao gồm thành viên là đại diện các đơn vị dự thi) trước khi chính thức công bố.

- Công bố giải, khen thưởng tại Hội nghị vinh danh các khối phố, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nếp sống văn minh đô thị năm 2019; tổng kết, khen thưởng các hoạt động tuyên truyền 25 năm thành lập thị  trấn Nam Phước.  

Điều 13. Quy định trừ điểm cho cả các hoạt động tuyên truyền

1. Trừ 1 điểm nếu từ khi người dẫn chương trình giới thiệu đến khi bắt đầu biểu diễn của dơn vị quá 1 phút.

2. Trừ 1 điểm khi các đơn vị không đảm bảo về quân số có mặt tại địa điểm Hội thi sau khi thi xong phần của mình mà buổi thi chưa kết thúc, Ban Tổ chức sẽ thực hiện điểm danh.

Điều 14. Khen thưởng

- Tặng Giấy khen cho các tiết mục đạt các giải A, B, C

- Tặng tiền thưởng cho các tiết mục đạt giải như sau:

Giải A: 1.500.000đ; Giải B: 1.000.000đ; Giải C: 700.000đ   

- Cơ cấu giải:

+ Khối khối phố: 1 Giải A; 2 Giải B; 3 Giải C.

+ Khối trường học, công đoàn cơ quan: 1 Giải A; 2 Giải B; 2 Giải C.

+ Khối Tôn giáo, các Làng: 1 Giải A; 2 Giải B; 3 Giải C

- Đối với các khối phố còn để tính điểm khen thưởng việc thực hiện Nếp sống văn minh đô thị 2019 theo Thông báo số 74A/TB-UBND  ngày 25 tháng 6 năm 2019 của UBND thị trấn.

Điều 15. Khiếu nại và xử lý  

Tất cả khiếu nại của các đơn vị đều phải được viết thành văn bản và gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức trước và sau khi sự việc xảy ra trong vòng 15 phút, quá thời gian trên khiếu nại không được giải quyết. Chỉ có Ban Tổ chức mới có trách nhiệm nhận đơn khiếu nại và có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Chỉ có đại diện của đơn vị được cử tham gia BTC mới được quyền ký đơn khiếu nại.

 

PHẦN III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 16. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thị trấn ra Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi

2. Ban Tổ chức hội thi thành lập Ban Giám khảo và Thư ký Hội thi

3. Nhiệm vụ của Ban tổ chức, Ban Giám khảo và Thư ký liên quan được quy định trong các Quyết định thành lập.

Quy chế này được thực hiện xuyên suốt trong quá trình tổ chức Hội thi. Nếu cần thiết, chỉ có Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 25 năm thành lập thị trấn Nam Phước mới có quyền thay đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361