CHUYÊN MỤC: BẦU CỬ ĐB HĐND CÁC CẤP NK 2021 - 2026

Kế hoạch tuyên truyền

(01/03/2021). Số lượt xem:613

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 19 tháng 2 năm 2021 của UBND huyện Duy Xuyên về tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. UBND thị trấn Nam Phước xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền gồm các hoạt động

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN NAM PHƯỚC

 


Số:     /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Nam Phước, ngày 19  tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 19 tháng 2 năm 2021 của UBND huyện Duy Xuyên về tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. UBND thị trấn Nam Phước xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên khóa XII và đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Nam Phước khóa VI nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương và Nghị quyết đại hội đảng bộ thị trấn Nam Phước lần thứ XV.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid -19.

  2. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”); các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp, như Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVNghị quyết số 1186/NQ-UBTVQH14 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sungNghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…), Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp”), Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP- ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15/01/2021 về Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026) và Hội đồng nhân dân các cấp…

3. Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015(vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri …Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dâncác cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4.  Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

5. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện…); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

6. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

 7. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

 III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Thời gian tuyên truyền:

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từ tháng 01 năm 2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.

2. Hình thức tuyên truyền:

+ Thông qua tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ, cơ quan, đơn vị, sinh hoạt tổ, nhóm, khu dân cư...

+ Thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động, nhà văn hóa và các hình thức trực quan sinh động (Treo cờ Tổ quốc, pano, áp-phích, khẩu hiệu,…).

+ Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, trạm truyền thanh, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội…) trên địa bàn.

+ Các hoạt động tuyên truyền phải phù hợp với tình hình thực tế và theo chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid – 19.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Bộ phận Văn hóa-Thông tin

Tham mưu Ủy ban nhân dân hướng dẫn Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, Trưởng khối phố thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy và các cơ quan liên quan: Xây dựng makét, khẩu hiệu trang trí trong và ngoài các điểm bầu cử.

Tổ chức công tác thông tin, cổ động; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử; đặc biệt chú trọng các trục đường chính, các điểm tập trung dân cư.

Phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về chiều sâu trong cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

2. Đài truyền thanh:

Xây dựng chuyên mục, chương trình và dành thời lượng phù hợp để tổ chức đăng tin bài, tuyên truyền về công tác bầu cử. Đồng thời thông tin phản ánh các hoạt động diễn ra trước, trong và sau bầu cử.

3. Bộ phận Tài chính - kế toán:

Chủ động nguồn kinh phí để tổ chức công tác tuyên truyền bầu cử theo kế hoạch.

4. Đối với Khối phố, trường học.

Trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền của UBND về  Đại hội Đảng bộ thị trấn yêu cầu ban khối phố, trường học xây dựng kế hoạch tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, pano, áp-phích, khẩu hiệu… theo đúng hướng dẫn của kế hoạch đề ra

5. Đề nghị UBMTTQVN thị trấn, Trưởng các đoàn thể

Phối hợp, có nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, thích hợp, hiệu quả.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

 2. Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!

6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2021của UBND thị trấn yêu cầu các ban ngành, khối phố, trường học quan tâm tổ chức thực hiện tốt kế hoạch. 

 

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- T/vụ Đảng ủy, TT. HĐND TT;

- UBMTTQVN TT;

- Các ngành liên quan;

- Khối phố, Trường học ;

- Lưu: VT, H(30b).

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TICH

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngoạn

 

 

 

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361