CHUYÊN MỤC: BẦU CỬ ĐB HĐND CÁC CẤP NK 2021 - 2026

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND thị trấn Nam Phước khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(18/06/2021). Số lượt xem:407

xác nhận tư cách đại biểu HĐND thị trấn Nam Phước khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Mẫu số 37/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
THỊ TRẤN NAM PHƯỚC
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: 01 /NQ-UBBC

Nam Phước, ngày 25 tháng 5 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

Xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

 
 

 

 

 

ỦY BAN BẦU CỬ THỊ TRẤN NAM PHƯỚC

 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận 29 (hai mươi chín) ông, bà (có danh sách kèm theo) đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Nam Phước khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:
- Các ông bà có tên trong danh sách;
- Thường trực HĐND TT;
- Ủy ban nhân dân TT;
- UBMTTQVN TT;
- Lưu: VT, Tg(40b)

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

 

 

Văn Bá Thanh

 

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361