CHUYÊN MỤC: Kinh tế - Chính trị

Danh sách đại biểu HĐND thị trấn Nam Phước khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

(18/06/2021). Số lượt xem:458

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC XÁC NHẬN ĐỦ TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN NAM PHƯỚC KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021-2026 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01 /NQ-HĐBCQG ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban bầu cử thị trấn Nam Phước về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026)

Mẫu số 38/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
THỊ TRẤN NAM PHƯỚC
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

DANH SÁCH

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC XÁC NHẬN ĐỦ TƯ CÁCH

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THỊ TRẤN NAM PHƯỚC KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021-2026

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01 /NQ-HĐBCQG ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban bầu cử thị trấn Nam Phước về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026)

 

Đơn vị bầu cử số 1, khối phố Long Xuyên 1

1. Ông: NGUYỄN NGOẠN

2. Ông: NGUYỄN VĂN NHẤT

3. Ông: TRẦN MINH PHONG

Đơn vị bầu cử số 2, khối phố Long Xuyên 2

1. Ông: NGUYỄN VĂN MỸ

2. Ông: NGUYỄN DUY PHƯƠNG

3. Ông: TRỊNH CÔNG SƠN

Đơn vị bầu cử số 3, khối phố Phước Xuyên

1. Ông : PHAN BA

2. Bà: NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN

3. Ông: TRẦN YÊN

Đơn vị bầu cử số 4, khối phố Phước Mỹ

1. Ông: TRẦN VĂN CHƯƠNG

2. Ông: LÊ MINH (Đại đức THÍCH TÂM MẪN)

3. Ông: TRƯƠNG MINH VĨ

Đơn vị bầu cử số 5, khối phố Châu Hiệp

1. Ông: LƯƠNG VĂN MINH

2. Ông VĂN PHÚ SANG

3. Bà: LƯƠNG THỊ THỦY

Đơn vị bầu cử số 6, khối phố Mỹ Hòa    

1. Ông: TRẦN LỆ

2. Bà: VĂN THỊ LIỄU

Đơn vị bầu cử số 7, khối phố Xuyên Tây         

1. Ông: VĂN BÁ THANH

2. Ông: TRẦN VĂN TRẢNG

3. Ông: NGUYỄN THÀNH LINH TÚ

Đơn vị bầu cử số 8, khối phố Xuyên Đông      

1. Ông : LƯƠNG  THANH BÌNH

2. Bà: TRẦN THỊ PHÁT

3. Ông: LÊ VĂN THÔNG

Đơn vị bầu cử số 9, khối phố Bình An    

1. Bà: NGUYỄN THỊ BÍCH

2. Ông : HUỲNH NGỌC CHÂU

3. Bà: VÕ THỊ TÂN

Đơn vị bầu cử số 10, khối phố Mỹ Xuyên        

1. Ông: VĂN PHÚ LAI

2. Bà: NGUYỄN THỊ THƯƠNG

3. Bà: NGÔ THỊ TÚ

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361