CHUYÊN MỤC: TIN ĐỊA PHƯƠNG

kế hoạch triển khai phong trào "TDĐKXĐSVH" thị trấn Nam Phước năm 2022

(23/02/2022). Số lượt xem:303

Kế hoạch triển khai phong trào "TDĐKXĐSVH" thị trấn Nam Phước năm 2022

 

 

KẾ HOẠCH Triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022.

 Căn cứ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Duy Xuyên về thực hiện nhiệm vụ phong trào “Toàn Dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022.

Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóathị trấn Nam Phước xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thị trấn Nam Phước năm 2022 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

-   Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền; vai trò chỉ đạo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ thị trấn đến khối phố.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tới mọi tầng lớp nhân dân và toàn thể cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng bộ thị trấn đã đề ra.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục duy trì và phát huy các phong trào hiện có, đồng thời bổ sung các nhân tố mới, thực hiện lồng ghép phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các phong trào khác của các ngành, đoàn thể, các địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân, thực hiện tốt nội dung các phong trào đề ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thị trấn xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, Mặt trận, Hội, Đoàn thể và chỉ đạo khối phố triển khai thực hiện các nội dung của phong trào. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hiện thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn.

2. Hướng dẫn và triển khai công tác đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2022. Thực hiện nghiêm túc các nội dung thực hiện việc xây dựng danh hiệu văn hóa theo nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. Phát huy  vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận, và các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng dân cư.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện lối sống, nếp sống văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

4. Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị trấn

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung phong trào tại các khối phố trong đó chú trọng công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đăng ký xây dựng khối phố văn hóa.

6. Tiếp tục cũng cố, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao ở khối phố. Phát triển sâu rộng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng trong các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chú trọng khai thác, phát huy các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống của địa phương.

7. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tham mưu thực hiện phong trào và các khối phố.

8. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng nhằm biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

9. Thực hiện các nội dung xây dựng năm Văn hóa Văn minh đô thị 2022.

10. Triển khai các nội dung xây dựng tộc ước, triển khai đăng ký và tổ chức phúc tra công nhận văn hoá

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban chỉ đạo hướng dẫn các khối phố đăng ký các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Khối phố văn hóa”, “Tộc họ văn hóa” ngay từ đầu năm và tổ chức bình xét trước ngày 15/10/2022.

Từng thành viên trong Ban chỉ đạo tham mưu Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành phụ trách. Sơ kết đánh giá kết quả phong trào 6 tháng, cuối năm cụ thể như sau:

1. Trạm y tế thị trấn phụ trách trực tiếp chỉ đạo công tác sức khỏe trên địa bàn toàn, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

2. Ban Dân số, KHHGĐ phụ trách và trực tiếp chỉ đạo công tác vận động toàn dân thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và trẻ em.

3. Ban VHXH thị trấn phụ trách công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác gia đình, công tác bình đẳng giới, giáo dục.

4. Công an thị trấn trực tiếp phụ trách và phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ Quốc gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc thị trấn phụ trách và phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, chủ trì bình xét tộc họ văn hóa.

- Đề nghị Hội Nông dân thị trấn phụ trách và phát động phong trào sản xuất giỏi. Đồng thời trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác di rời chuồng trại và làm chuồng chăn nuôi ở phía sau nhà ở, đảm bảo hợp vệ sinh.

- Các ngành, đoàn thể khác trong Ban chỉ đạo căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị chủ động phối hợp với các ngành, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

          Trên đây là Kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022. Ban chỉ đạo thị trấn đề nghị các Ban vận động khối phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung kế hoạch, xây dựng chương trình hành động cụ thể tổ chức thực hiện./.

 

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361