CHUYÊN MỤC: TIN ĐỊA PHƯƠNG

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

(24/02/2022). Số lượt xem:431

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2022; UBND thị trấn Nam Phước xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn thị trấn Nam Phước năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn; cụ thể hóa nội dung quy định của Luật Thanh niên năm 2020. Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan hành chính nhà nước đối với công tác thanh niên, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

Tiếp tục đẩy mạnh việc lồng ghép các nhiệm vụ về công tác thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.

Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Triển khai thực hiện Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020. Triển khai thực hiện Nghị định số13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ Quy định về đối thoại với thanh niên, cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Triển khai thực hiện Nghị định số17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại địa phương, theo quy định tại Điều 40 Luật Thanh niên năm 2020.

 Xây dựng chương trình phối hợp giữa UBND và thanh niên trong công tác, dự án liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên thuộc phạm vi quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Công chức Văn hóa- Xã hội: Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến công tác thanh niên trên địa bàn, phối hợp đoàn thanh niên, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch đề ra.

Báo cáo kết quả việc thực hiện quản lý công tác thanh niên gửi về phòng Nội vụ huyện duy xuyên.

2. Công chức Tư pháp- hộ tịch: thông qua việc phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp với tuyên truyền thu hút đông đảo thanh niên tham gia tìm hiểu pháp luật, nâng cao nhận thức về pháp luật trong tầng lớp thanh niên.

3. Công an: tổ chức thực hiện lồng ghép tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm trong thanh niên, tăng cường các hoạt động tuyên truyền pháp luật trong thanh niên. Chủ phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, tăng cường công tác nắm tình hình thanh niên trên địa bàn.

4. CB đài truyền thanh: Đăng tải trên công thông tin điện tử, thông báo trên đài truyền thanh các văn bản liên quan tới công tác Thanh niên.

5. Bộ phận Tài chính - Kế toán: cân đối và bố trí ngân sách bảo đảm kinh phí cho việc triển khai thực hiện các nội dung của chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn.

6. Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể: tham gia tổ chức triển khai Chiến lược, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên trong tổ chức mình, tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Trên đây là là kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 của UBND thị trấn Nam Phước, đề nghị các tổ chức, các nhân có liên quan triển khai thực hiện./.

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361