CHUYÊN MỤC: Văn hóa Xã hội

Kế hoạch tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic 2022

(11/03/2022). Số lượt xem:721

Kế hoạch tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic 2022

         

ỦY BAN NHÂN DÂN

  THỊ TRẤN NAM  PHƯỚC

#SoKyHieuVanBan

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

                  

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ phát động tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022.

 

Thực hiện kế hoạch số 21 /KH – UBND ngày 04/03/2022 của UBND thị trấn nam Phước  về việc Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022.

UBND thị trấn Nam Phước  tổ chức Lễ phát động tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 cụ thể như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Thể thao Việt Nam(27/3/1946-27/3/2022) ; chào mừng kỷ 47 năm ngày giải phóng quê hương Duy Xuyên 28/3/1975 – 28/3/2022.

Tiếp tục động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Phong trào “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước”, góp phần nâng cao sức khoẻ để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2022.

2. Yêu cầu

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi người dân tự chọn cho mình những hoạt động thể dục, thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày và tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Triển khai tổ chức Lễ phát động và Ngày chạy Olympic cần tổ chức một cách trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tạo được không khí sôi nổi, hào hứng tham gia của nhân dân và phù hợp với điều kiện phòng chống dịch, bênh Covid - 19.

II. Hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức:

1. Hình thức: Tổ chức lễ phát động tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022

2. Thời gian tổ chức: Khai mạc lúc 6 giờ 30 ngày 19/3/2022

3. Địa điểm: Sân UBND thị trấn Nam Phước

4. Thành phần tham dự: 270 người gồm:

- Đại biểu khách mời: 10 người. (BTC mời)

- Đoàn viên Công đoàn cơ quan thị trấn: 20 người (do BCH công đoàn triệu tập)

- Lực lượng Quân sự: 20 người (do thường trực QS triệu tập)

- Lực lượng bảo vệ dân phố: 20 người (do Trưởng ban BVDP triệu tập)

+ Hội nông dân: 10 người ( do Chủ tịch hội triệu tập)

+ Hội phụ nữ: 10 người ( do Chủ tịch hội triệu tập)

+ Hội người cao tuổi: 10 người ( do Chủ tịch hội triệu tập)

+ Hội Cựu chiến Binh: 10 người ( do Chủ tịch hội triệu tập)

+ Đoàn viên thanh niên: 30 người (do thường trực Đoàn triệu tập)

+ Cán bộ và nhân dân 10 khối phố: 30 người (Mỗi KP 3 người, giao trưởng KP triệu tập)

+ Trường THCS Trần Cao Vân: 2 giáo viên phụ trách và 50 học sinh (Giao BGH nhà trường triệu tập)

+  Trường THCS Chu Văn An: 2 giáo viên phụ trách và 50 học sinh (Giao BGH nhà trường triệu tập)

5. Nội dung tổ chức: Tổ chức Lễ phát động và chạy đồng hành.

+ Ổn định tổ chức - Văn nghệ chào mừng

+ Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu

+ Đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

+ Phát biểu khai mạc của Trưởng BTC (Lồng ghép kỷ niệm 76 năm Ngày

truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam).

+ Đồng thanh hô khầu hiệu: “ Rèn luyện thân thể- Bảo vệ tổ quốc ”

“ Rèn luyện thân thể- Kiến thiết đất nước ”

“ Thể dục thể thao- Khỏe ”

+ Phát lệnh xuất phát Ngày chạy Olympic

+ Đường chạy: 1km, Xuất phát từ UBND thị trấn Nam Phước chạy lên theo đường Hùng Vương đến khu hoa viên (đối diện Bảo hiểm xã hội) qua đường Trương Chí Cương chạy xuống UBND thị trấn Nam Phước (Kết thúc)

Xếp theo đội hình thứ tự: Dẫn đầu đoàn xe cảnh sát Công an thị trấn Nam Phước; Công đoàn cơ quan; Hội, đoàn thể; Học sinh; Lực lượng BVDP và quân sự

+ Kết thúc buổi phát động Ngày chạy Olympic

III.  Thành lập Ban tổ chức:

+ Đồng chí Nguyễn Ngoạn – Phó chủ tịch UBND thị trấn làm Trưởng ban.

+ Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Công chức VH-XH thị trấn làm Phó Ban.

+ Đồng chí Nguyễn Kiệm, Chỉ huy trưởng Quân Sự làm Ủy viên

+ Đồng chí: Trần Văn Trương, Trưởng ban BVDP làm Ủy viên

+ Đồng chí Trương Minh Vĩ,  trưởng Công an làm Ủy viên

+ Đồng chí Nguyễn  Lợi – Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An làm Ủy viên

+ Đồng chí Văn Phú Sang – Hiệu trưởng trường THCS Trần Cao Vân  làm Ủy viên

+ Mời các đ/c trưởng khối MT - ĐT làm Ủy viên

+ 10 đồng chí trưởng khối phố làm Ủy viên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa - Xã hội:

Lập kế hoạch tham mưu UBND  tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022; Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng; Trang trí trực quan, băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn, âm thanh tại khu vực tổ chức, Chuẩn bị các điều kiện khác để tổ chức; Tổng hợp báo cáo kịp thời về huyện.

2. Công chức Văn phòng - Thống kê:

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này, bố trí sắp xếp các đại biểu, các đơn vị về tham dự; phát hành giấy mời đại biểu và làm công tác tổ chức.

3. Công chức Tài chính - Kế toán: Cân đối ngân sách đảm bảo kế hoạch tổ chức phát động.

4. Công an, Ban BVDP: Tham mưu Công an Huyện, Bố trí, phân công lực lượng đảm bảo công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự tại địa điểm tổ chức; bảo vệ xuyên suốt trong quá trình đường chạy Olympic.

5. Ban chỉ huy Quân sự: Cử lực lượng dân quân tham gia Ngày chạy Olympic.

6. Trạm y tế: Phối hợp với ban ngành liên quan cử cán bộ chuyên môn, phương tiện tổ chức sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho người tham gia chạy (đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra).

7. Trường học: 2 trường THCS cử giáo viên tham gia Ngày chạy Olympic;  điều động học sinh (khối 9) của trường theo số lượng phân bổ cùng tham gia Ngày chạy Olympic.

8. Mặt trận và các tổ chức hội, đoàn thể: Tuyên truyền vận động các hội viên, đoàn viên thanh niên, cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Mời hội viên của tổ chức mình tham gia chạy Olympic.

9. Các khối phố: Huy động cán bộ và nhân dân trên địa bàn của khối phố mình tham gia chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

10. Trang phục:

- Đối với Công an, Quân sự, BVDP mặt trang phục theo ngành.

- Học sinh: Mặt trang phục thể dục.

- Các ban, ngành, đoàn thể, Khối phố: Vận động trang phục đồng phục. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022. Đề nghị các thành viên Ban tổ chức, các ban ngành, đoàn thể, các Trường học, các khối phố phối hợp thực hiện tốt./.

Nơi nhận:

- UBND huyện(b/c);      

- ĐU-HĐND TT (bc);                       

- Phòng VHTT huyện(b/c)

- Các ban, ngành thị trấn;

- Các trường học;

- 10 khối phố;

- Lưu: VT,VHTT, h(20b).

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

                     #ChuKyLanhDao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361