CHUYÊN MỤC: TIN ĐỊA PHƯƠNG

kế hoạch rà soát hương ước

(22/06/2023). Số lượt xem:134

ỦY BAN NHÂN DÂN

 THỊ TRẤN NAM  PHƯỚC

#SoKyHieuVanBan

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy ước Văn hóa

trên địa bàn thị trấn Nam Phước và tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐTTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

 
 

 

 

 

Thực hiện kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 09/2/2023 của UBND huyện Duy Xuyên về thực hiện công tác rà soát hương ước, quy ước và tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện Hương ước, quy ước trên địa bàn Huyện.

Để bản Hương ước, quy ước văn hóa thực sự là văn bản quy phạm xã hội trong đó quy định các quy tắc xử sự chung cho cộng đồng dân cư cùng hòa thuận đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của Nhân dân nhằm phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và truyền thống văn hóa trên địa bàn các khối phố góp phần hỗ trợ tích cực việc quản lý Nhà nước bằng Pháp luật.

UBND thị trấn Nam Phước xây dựng Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Quy ước văn hóa khối phố trên địa bàn trấn Nam Phước và tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐTTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp, hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

Có bố cục rõ ràng, nội dung cụ thể, đúng quy định của Pháp luật và phải được công khai lấy ý kiến rộng rãi trong cộng đồng dân cư.

2. Yêu cầu: 

Đảm bảo sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa các cơ quan và chính quyền trong việc thống nhất rà soát sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước, phấn đấu đến hết năm 2023 có 10/10 khối phố trên địa bàn thị trấn hoàn thành việc sửa đổi bổ sung, thay thế hương ước, quy ước văn hóa theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 22/2018QĐ-TTg.

Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐTTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn nhằm khẳng định những kết quả đạt được, đánh giá đúng, sát thực những tồn tại, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian đến.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC:

1. Nội dung:

Nội dung của Quy ước văn hóa do cộng đồng dân cư khối phố quyết định, bao gồm một hoặc một số lĩnh vực của đời sống xã hội mà pháp luật chưa quy định hoặc quy định nguyên tắc, ghi nhận các phong tục, tập quán tốt đẹp và biện pháp hạn chế, tiến tới xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, phù hợp với yêu cầu tự quản của cộng đồng dân cư và mục đích, đảm bảo 5 nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước văn hóa quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Quyết định số 22/2018QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ.

Hương ước, quy ước ban hành phải phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đạo đức xã hội, phong tục tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư.

Hương ước, quy ước ban hành phải bảo đảm tính tự nguyện, trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của cộng đồng dân cư, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, dựa trên nhu cầu tự quản của cộng đồng dân cư.

Hương ước, quy ước hiện hành phải tuân thủ nguyên tắc bảo vệ, giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng các giá trị văn hóa mới phù hợp với đặc điểm tình hình của cộng đồng dân cư.

Hương ước, quy ước hiện hành không vi phạm quyền con người, quyền công dân, bảo đảm bình đẳng giới.

Quy ước không đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất.

2. Hình thức:

a) Về tên gọi: Thống nhất gọi chung là Quy ước văn hóa khối phố ...., thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

b) Về bố cục: Thống nhất

Lời nói đầu

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Nội dung hương ước, quy ước

Chương III: Khen thưởng, xử lý

Chương IV: Tổ chức thực hiện

III. TRÌNH TỰ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ PHÊ DUYỆT:

1.Thủ tục sửa đổi, bổ sung:

Sửa đổi, bổ sung Hương ước phải đảm bảo dân chủ, công khai, phù hợp với các quy định của hiện hành, được chia theo các bước cơ bản như sau:

Bước 1. Tổ chức soạn thảo Quy ước của khối phố.

Trưởng khối phố chủ trì phối hợp với trưởng ban công tác mặt trận tổ chức hội nghị của khối phố, lấy ý kiến về chủ trương xây dựng Quy ước và những nội dung cơ bản dự kiến quy định trong hương ước, quy ước.

Trường hợp có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn tán thành chủ trương xây dựng Quy ước trưởng khối phố phối hợp với trưởng ban công tác mặt trận thôn lựa chọn, cử người tham gia tổ soạn thảo Quy ước.

Tổ soạn thảo có trách nhiệm tham gia tổ soạn thảo Quy ước, thành viên tổ soạn thảo Quy ước phải là người có uy tín trong cộng đồng dân cư, có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm sống và có hiểu biết về pháp luật, có sự hiểu biết về văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương, có đại diện phụ nữ tham gia.

Bước 2. Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo Quy ước :

Quy ước văn hóa được UBND, các tổ chức chính trị xã hội, các hộ gia đình, cá nhân trong khối phố tham gia ý kiến. Việc thảo luận đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Quy ước có thể được tổ chức bằng các hình thức thích hợp như: Sao gửi dự thảo Quy ước đến từng hộ gia đình, cá nhân, trong các cuộc họp, thảo luận, niêm yết, phát trên đài truyền thanh…

Bước 3. Thảo luận và thông qua Hương ước:

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp trên, nhóm soạn thảo chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và gửi các thành viên sẽ được dự kiến mời tham gia Hội nghị để thảo luận và thông qua Quy ước. Dự thảo Quy ước phải được thảo luận kỹ, thực sự dân chủ và thông qua tại Hội nghị.

Bước 4. Phê duyệt Quy ước:

Sau khi Quy ước được thông qua ở khối phố, Công chức tư pháp, công chức văn hóa tham mưu để Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã xem xét nội dung của Quy ước bảo đảm phù hợp với pháp luật để trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

Quy ước chính thức trình phê duyệt phải có chữ ký của Trưởng khối phố, bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT, kèm theo Biên bản thông qua tại Hội nghị.

2. Phê duyệt Quy ước:

a) Hồ sơ đề nghị phê duyệt gồm:

Bản Hương ước đã được thông qua có chữ ký của Trưởng Khối phố - Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận;

Biên bản thông qua hội nghị của khối phố (Tối thiểu phải có trên 50% số hộ trong khối phố dự hội nghị thông qua Quy ước)

Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy ước của UBND thị trấn.

Lưu ý: Bản Hương ước được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4; đóng bìa ngoài và in thành 3 bộ (lưu ở 3 cấp: huyện, thị trấn; khối phố)

b) Nơi nhận: Bộ phận một cửa UBND thị trấn Nam Phước

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Bộ phận Văn hóa:

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các khối phố trong quá trình thực hiện. Có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND xem xét bảo đảm nội dung Quy ước phù hợp với thuần phong mỹ tục và các quy tắc xây dựng nếp sống văn hoá trước khi trình huyện phê duyệt.

Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh về mục đích, ý nghĩa của việc sửa đổi, bổ sung Quy ước khối phố để nhân dân hiểu và tích cực tham gia vào việc thực hiện Quy ước ở địa phương.

Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐTTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong quý II và gửi báo cáo tổng kết thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 20/5/2023.

2Bộ phận Tư pháp:

Có kế hoạch hướng dẫn các khối phố chỉnh sửa, bổ sung nội dung Quy ước theo đúng quy định Pháp luật. Có trách nhiệm tham mưu cho chủ tịch UBND trong việc xem xét tính hợp pháp, loại bỏ những nội dung của Quy ước trái với các quy định của Pháp luật hiện hành trước khi trình cấp trên phê duyệt.

3. Các đơn vị khối phố:

Nghiên cứu nội dung và thành lập nhóm soạn thảo sửa đổi, bổ sung Quy ước theo mẫu hướng dẫn và đảm bảo về thời gian quy định. Ngoài những nội dung trọng tâm được quy định ở Quy ước mẫu các khối phố nghiên cứu tiếp tục bổ sung đề ra các biện pháp, quy định riêng cho phù hợp và sát với tình hình thực tế hiện nay.

Liên tục thông báo trên hệ thống truyền thanh của thôn và tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào quy ước một cách dân chủ, công khai minh bạch.

Sau khi Quy ước đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt các đơn vị khối phố phải có trách nhiệm thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi đến các hộ gia đình, cá nhân trong khối phố biết (Bằng tổ chức hội nghị, niêm yết công khai tại nhà văn hóa, thông báo liên tục trên hệ thống truyền thanh) để nhân dân thực hiện một cách hiệu quả nhất.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ thị trấn:

Phối hợp với bộ phận công chức Văn hóa, công chức Tư pháp kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc cơ sở thực hiện. Chỉ đạo ban công tác mặt trận các đơn vị thôn phối hợp với chính quyền thôn, làng sửa đổi, bổ sung Quy ước theo quy định. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân tham gia thực hiện Quy ước ở địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy ước khối phố trên địa bàn thị trấn Nam Phước, và tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐTTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Yêu cầu các khối phố, các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ với cán bộ VHTT để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Duy Xuyên;

- Phòng VHTT huyện;

- TT Đảng uỷ - HĐND (B/c);

- Các ban, ngành, đoàn thể;

- 10 khối phố;

- Lưu VP, H.(20b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                

 

               #ChuKyLanhDao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361