CHUYÊN MỤC: TIN ĐỊA PHƯƠNG

KẾ HOẠCH THAM GIA GIẢI CƠ TƯỚNG HUYỆN HUY XUYÊN

(22/06/2023). Số lượt xem:93

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN NAM  PHƯỚC

 

#SoKyHieuVanBan

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                     #DiaDiemNgayBanHanh

                  

KẾ HOẠCH

Về việc tham gia giải giải Cờ Tướng huyện Duy Xuyên năm 2023.

 
 

 

Thực hiện kế hoạch  số 03 /KH – TTVH&TTTH  ngày 14/12/2022  của  Trung tâm Văn hóa  Thể thao và TTTH  huyện Duy Xuyên về việc tổ chức giải cờ tướng huyện Duy Xuyên năm 2023. Trung tâm VHTT thị trấn Nam Phước tham mưu UBND kế hoạch tham gia giải cờ tướng cụ thể  như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đảng CSVN (3/2/1930 – 3/2/2023), mừng xuân Quý Mẫu 2023.

Lựa chọn VĐV tham gia đảm bảo tiêu chuẩn theo kế hoạch huyện đề ra.

II. Đối tượng và điều kiện tham gia:

1. Đăng ký đội tuyển tham gia 8 người trong đó có 1 trưởng đoàn; 1 HLV; 4 VĐV nam và 2 VĐV nữ.

2. Vận động viên tham gia thi đấu phải đảm bảo sức khoẻ,

3. VĐV phải có chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi mình thi đấu

III. Thời gian:

Thời gian thi đấu: 2 ngày,  khai mạc lúc 7 giờ 30 ngày 29,30/12/2022

IV. Thể thức và địa điểm thi đấu: (Theo điều lệ giải)

VI. Phân công nhiệm vụ:

+ Trung tâm VHTT:

- Lập danh sách Vận động viên, tham mưu UBND để chỉ đạo,

- Chủ động xây dựng kế hoạch kinh phí tham gia giải Cờ tướng huyện Duy Xuyên năm 2023.

- Chịu trách nhiệm về chuyên môn theo quy chế giải

* Về kinh phí giải:

(có dự trù kinh phí kèm theo)

Trên đây là Kế hoạch tham gia giải Cờ tướng  huyện Duy Xuyên năm 2023, đề nghị các ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện để tham gia giải năm 2023 đạt kết quả./.

Nơi nhận:                              

- Phòng VHTT huyện(b/c);

- TT VHTT&TTTH huyện (b/c)

- TT ĐU-HĐND - UBND TT (bc);

- Câu lạc bộ cờ tướng TT;       

- Lưu: VT,VHXH, H(5b).

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

                                   #ChuKyLanhDao

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361