CHUYÊN MỤC: TIN ĐỊA PHƯƠNG

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH "CÔNG DÂN HỌC TẬP"

(12/07/2023). Số lượt xem:182

Thực hiện Kế hoạch 06/ KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND huyện và Kế hoạch số 05/KH-HKH ngày 14/02/2023 của Hội Khuyến học huyện Duy Xuyên về “Tổ chức thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021- 2030” trong năm 2023 và những năm tiếp theo;