CHUYÊN MỤC Kỳ họp HĐND thị trấn Nam Phước khóa VI
Kỳ họp thứ ba HĐND thị trấn Nam Phước khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp thứ hai HĐND thị trấn Nam Phước khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp thứ nhất HĐND thị trấn Nam Phước khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015
Luật số 77/2015/QH13 có hiệu lực kể từ 01/01/2016
Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015
Luật số 85/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361