THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Tên thủ tục Biểu mẫu giấy tờ Số ngày xử lý
Lĩnh vực: Địa chính
1 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 1 / MẪU SỐ 01
2 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
3 / CMND, HK (photo)
4 /
15
2 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 1 / MẪU SỐ 01
2 / Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
20
3 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 20
4 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 1 / MẪU 04/ĐK
20
5 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 1 / MẪU 04A/ĐK
20
6 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất 1 / MẪU 04A/ĐK
20
7 Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận 1 / MẪU 04A/ĐK
20
8 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định 1 / MẪU 09
15
9 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 1 / MẪU SỐ 10
10
10 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất 1 / MẪU SỐ 10
2 / Giấy chứng nhận QSD đất
3 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
4 / Đơn báo mất trang phụ
5 / Giấy chứng nhận QSDĐ (bản chính)
6 / Đơn biễn động QSDĐ
15
11 Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng 1 / MẪU SỐ 09/ĐK
10
12 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 1 / MẪU SỐ 09/ĐK
10
13 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu 1 / MẪU SỐ 09/ĐK
2
14 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất 1 / MẪU SỐ 11/ĐK
2 / Giấy CN quyền SDĐ bản chính
3 / Đơn đề nghị tách thửa
4 / SHK,CMND,giấy CN quyền SDĐ(photto)
15
15 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 1 / MẪU SỐ 10
10
16 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
10
17 Biến động... 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính ) + Trang phụ
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / SHK, CMND (photo)
4 / Giấy xác nhận
5 / Văn bản thỏa thuận
6 / Đơn yêu cầu xóa thế châp
7 / Đơn xin gia hạn
7
18 Biến động …….- Biến động khác 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Quyết định (photo)
4 / Giấy bán nhà (bản chính)
5 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
6 / Đơn xin xác nhận
7 / Giấy kết hôn (photo)
8 / Đơn yêu cầu xóa thế chấp
10
19 Biến động …... - Cấp đổi 27
20 Biến động diện tích - Cấp giấy 1 / Giấy chứng nhận quyền sử dụng đât (bản chính)
2 / Trích đo (bản chính)
3 / Đơn xin xác nhận
4 / Đơn xin gia hạn
5 / Đơn đăng ký biến động
6 / Đơn dăng ký cấp giấy
7 / CMND, Sổ HK (photo)
8 / Đơn đề nghị tách thửa
27
21 Biến động diện tích - Trích đo - Thuế 1 / Giấy chứng nhạn QSD đất (bản chính) + trang phu
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / CMND (photo)
5 / Giấy chuyển nhượng (viết tay) (bản chính)
6 / Giấy phép xây dựng (photo)
7 / Đơn xin hiến đất
19
22 Biến động khác - Tách thửa - Trích đo 24
23 Biến động khác - Tách thửa - Trích đo - Chuyển mục đích không xin phép 41
24 Cấp đổi 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính) + Trang phụ
2 / Đơn đề nghị cấp đổi
3 / Chứng minh nhân dân (photo)
25
25 Cấp đổi - Biến động khác - Trích đo 35
26 Cấp đổi - Trích đo - Thuế 39
27 Cấp giấy 1 / Đơn đăng ký cấp giấy
2 / Trích lục bản đồ (bản chính)
3 / Quyết định công nhận diện tích
4 / Biên lai nộp thuế (bản chính)
5 / Thông báo nộp thuế (bản chính)
6 / Hợp đồng tặng cho QSD đất
7 / Công văn đề nghị (bản sao)
8 / Tờ trình (photo)
9 / Đơn đăng ký cấp giấy
10 / Giấy chứng nhận (photo)
11 / Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất (bản chính)
12 / Văn bản cam kết
13 / Trang phụ
14 / Biên bản bàn giao đất
15 / Trích lục (bản chính)
16 / Đơn xin xác nhận
17 / QĐ bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người cho thuê theo NĐ số 61
18 / HĐ mua bán nhà
19 / GCN QSDĐ (photo)
20 / Bản mô tả ranh giới
21 / Phiếu xác nhận kết quả đo đạt
22 / Giấy phép xây dựng
23 /
24 / Thông báo niêm yết, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
23
28 Cấp giấy - Biến động khác 1 / Đơn cấp giấy
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / CMND, sổ HK
4 / Giấy CN QSD Đất (bản chính)
5 / Thống báo của ngân hàng
6 / Xác nhận nguồn gốc nhà
7 / Giấy phép xây dựng (photo)
8 / Văn bản thỏa thuận phân chia thừa kế
9 / Chứng minh nhân dân
10 / Giấy chứng tử
11 / Thông báo niêm yết, biên bản niêm yết,
33
29 Cấp giấy - Biến động khác - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký cấp giấy
3 / Đơn đăng ký biến động
4 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
5 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
6 / Giấy xác nhận
7 / Giấy phép xây dựng (photo)
8 / Công văn (bản chính)
9 / Giấy phép xây dựng (photo)
10 / Giấy đăng ký kết hôn
11 / Tờ khai phí trước bạ
12 / Thông báo của Ngân hàng
35
30 Cấp giấy - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính) + Trang phụ
2 / Đơn đăng ký cấp giấy
3 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
4 / Hợp đồng chuyển nhượng
5 / Biên lai nộp tiền (photo)
6 / Giấy phép xây dưng (bản sao)
7 / Công văn (bản chính)
8 / Thông báo của Ngân hàng chính sách
9 / Thuế trước bạ
10 / CMND, sổ hộ khẩu (photo)
11 / Đơn biến động
12 / Quyết định cấp đất xây dựng nhà ở cho công dân( photo)
13 / Đơn xin đất làm nhà ở (photo)
30
31 Cấp giấy do trúng đấu giá - thuế 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính) + trang phụ
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Hợp đồng mua bán tài sản (bản chinh)
5 / Biên bản bàn giao (bản chính)
6 / Biên bản đấu giá
28
32 Cấp giấy lần đầu - Trích đo - Thuế (miễn giảm) 45
33 Cấp giấy lần đầu - Biến động do thừa kế- Trích đo - Thuế (miễn giảm) 1 / Đơn đề nghị cấp giấy
2 / Giấy xác nhận nguồn gốc
3 / Các loại thuế
4 / Văn bản phân chia tài sản
5 / Báo tử (bản sao)
6 / CMND (photo)
7 / Đơn đề nghị xác định lại diện tích
8 / phiếu ý kiến dân cư
9 / Đơn xác nhận quan hệ
10 / Đơn biến đăng ký biến động
11 / Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản
12 / Thông báo niêm yết, biên bản, giấy xác nhận
13 / trích đo địa chính
50
34 Cấp giấy lần đầu - Biến động - Thuế - Trích đo 40
35 Cấp giấy lần đầu - Biến động - Thuế (miễn giảm) 41
36 Cấp giấy lần đầu - Đăng ký biến động do chuyển nhượng - Thuế - Trích đo 1 / Đơn đăng ký cấp giấy
2 / đơn đăng ký biến động
3 / các loại thuế
4 / Giấy xác nhận nguồn gốc
5 / Đơn đăng ký ruộng đất
6 / Giấy chuyển nhượng (bản chính)
7 / Đơn xin hoán đổi (bản chính)
8 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
9 / Chứng minh nhân dân (photo)
10 / Giấy chuyển nhượng (bản chính)
40
37 Cấp giấy lần đầu - Đăng ký biến động do nhận tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Trích đo 50
38 Cấp giấy lần đầu - Đăng ký biến động do thừa kế - Thuế (miễn giảm) - Trích đo 1 / Đơn đăng ký cấp giấy
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Biên bản họp gia đình (bản chính)
5 / Đơn xin nhận thừa kế (bản chính)
6 / Bản cam kết (bản chính)
7 / Trích lục khai tử
8 / Hộ chiếu
9 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
10 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết cấp giấy lần đầu
11 / Đơn xin xác nhận
12 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
13 / Đơn đăng ký ruộng đất
14 / Chứng minh nhân dân (photo)
15 / Văn bản phân chia tài sản thừa kế (bản chính)
16 / Hợp đồng ủy quyền (bản chính)
17 / Biên bản họp gia đình
18 / Trích lục đăng ký giám hộ
19 / Quyết định tòa án (Bản chính)
20 / Kết luận pháp y (bản sao)
21 / Trích lục bản đồ (bản chính)
22 / Hợp đồng tặng cho
23 / Đơn đề nghị xác nhận
24 / Đơn đề nghị xác nhận quan hệ
25 / Sổ HK (photo)
50
39 Cấp giấy lần đầu - Nhập thửa - Thuế - Trích đo 47
40 Cấp giấy lần đầu - Thuế - Trích đo 1 / Đơn đăng ký cấp giấy (02 tờ)
2 / Các loại thuế (02 loại)
3 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết lần đầu
4 / Tờ khai tiền sử dụng đất
5 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
6 / Trích đo (bản chính)
7 / đơn đăng ký ruộng đất
8 / Phiếu thu (photo)
9 / Đơn xác nhận
10 / Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản
11 / Trích lục khai tử
12 / Sổ HK, CMND
13 / Đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất
35
41 Cấp lại do mất 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đề nghị cấp lại
3 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
4 / Đơn báo mất
5 / Giấy xác nhận
28
42 Cấp lại do mất - Trích đo 1 / Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại
2 / Chứng minh nhân dân (photo)
3 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
4 / Đơn báo mất
5 / Xác nhận
35
43 Cung cấp thông tin - Tách thửa - Trích đo 1 / Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
2 / Chứng minh nhân dân (photo)
3 / Đơn đăng ký biến động
4 / Đơn đề nghị tách thửa
5 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
6 / Biên bản họp gia đình
7 / Trích đo địa chính (bản chính)
8 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
9 / Trích lục khai tử (bản sao)
10 / giấy cam kết
11 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
12 / Bảng kê
13 / Đơn xin gia hạn đất nông nghiệp
30
44 Cung cấp thông tin - Tách thửa - Trích đo - Chuyển mục đích không xin phép - Thuế 1 / Giáy chứng nhận QSD đất
2 / Phiếu yêu cầu CCTT
3 / Đơn đăng ký biến động
4 / Đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở
5 / Đơn đề nghị tách thửa
6 / Các loại thuế
7 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
8 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất ở
9 / Giấy chứng tử (photo)
10 / Giáy trích lục bản đồ (photo)
11 / Biên bản cử người đại diện tách thửa
47
45 Cung cấp thông tin thửa đất 1 / Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
2 / Chứng minh nhân dân (photo)
3 / Giấy cam đoan
4 / Đơn đề nghị tách thửa
5 / Sơ đồ xin tách thửa
6 / Giấy cam kết
7 / GCN QSDĐ (bản chính)
9
46 Cung cấp thông tin thửa đất - Chuyển mục đích không xin phép - Trích đo - Thuế 34
47 Chuyển mục đích không xin phép - Biến động khác 21
48 Chuyển mục đích không xin phép - Biến động khác - Tách thửa - thuế 1 / Giấy chứng nhận QSDĐ bản chính
2 / Các loại thuế
3 / Đơn biến động
4 / Đơn công nhận đất ở
5 / CMND (photo)
6 / giấy xác nhận nguồn gốc đất
7 / Sơ đồ tách thửa
8 / Phiếu lấy ý kiến dân cư
9 / Giấy chứng tử
10 / biên bản họp gia đình
11 / xác nhận nguồn gốc đất
38
49 Chuyển mục đích không xin phép - Thuế - Tách thửa không cấp giấy - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Đơn xin tách thửa
5 / Chứng minh nhân dân
6 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
7 / Quyết đinh cấp giấy, giấy bán đất (photo)
8 / Đơn đề nghị công nhận lại diện tích
9 / Văn bản phân chia tài sản (bản chính)
10 / Phiếu lấy ý kiến khu dân cư
11 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
12 / Giấy xác nhận thuế
13 / Đơn đăng ký ruộng đất
42
50 Chuyển mục đích phải xin phép - Trích đo - Thuế 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn xin chuyển mục đích
3 / Tờ khai tiền sử dụng đất
4 / Đơn đăng ký biến động
5 / Các loại thuế
6 / Chứng minh nhân dân (photo)
7 / Bảng kê đất được chuyển sang đất ở
8 / Giấy xác nhận
9 / sổ hộ khẩu (photo)
10 / Đơn đề nghị xác định diện tích
11 / Đơn xin gia hạn sử dụng đất
12 / Bản tự khai
13 / Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
14 / Phiếu lấy ý kiến dân cư
15 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
35
51 Đăng ký biến động do chuyển nhượng - Thuế - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Trích lục (bản chính)
3 / Đơn đăng ký biến động
4 / Các loại thuế
5 / Hợp đồng chuyển nhượng
6 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
7 / Giấy xác nhận
8 / Đơn đề nghị công nhận đất ở
9 / Giấy xác nhận nguồn gốc
21
52 Đăng ký biến động do nhận chuyển nhượng - Thuế 1 / Giấy chứng nhận QSD đất
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Chứng minh nhân dân (photo)
5 / Hợp đồng chuyển nhượng (bản chính)
6 / Hóa đơn giá trị gia tăng
7 / Biên bản bàn giao đất
8 / Văn bản cam kết tài sản
9 / Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (photo)
10 / Văn bản cam kết tài sản
11 / Giấy xác nhận
12 / Giấy xác nhận hộ
13 / Trích lục địa chính (bản chính)
14 / Quyết định tách thửa (bản chính)
15 / Chứng minh nhân dân (photo)
16 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
17 / Hợp đồng ủy quyền
18 / Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (bản chính)
19 / Giấy xác nhận quan hệ
20 / Đon đề nghị hợp thửa
21 / Biên lai (photo)
22 / Giấy kết hôn, sổ hộ khẩu (photo)
23 / QĐ ly hôn (photo)
14
53 Đăng ký biến động do nhận chuyển nhượng - Thuế - Biến động khác 1 / Giấy chứng nhận QSd đất (bản chính) + trang phụ
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Hợp đồng tặng cho QSD đất
5 / Văn bản cam kết tài sản
6 / Chứng minh nhân dân (photo)
7 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
8 / kết hôn (photo)
9 / Giấy xác nhận
10 / Đơn xin hợp thửa
17
54 Đăng ký biến động do nhận chuyển nhượng - Thuế - Cấp giấy 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Đơn cấp giấy
5 / Hợp đồng chuyển nhượng
6 / CMND (photo)
7 / Giấy xác nhận
8 / Trích lục (bản chính)
34
55 Đăng ký biến động do nhận tặng cho - Thuế (miễn giảm) 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Hợp đồng tặng cho QSD đất
5 / Chứng minh nhân dân (photo)
6 / Giấy xác nhận quan hệ
7 / QUyết định thu hồi (photo) + Trích lục (photo)
8 / Văn bản cam kết tài sản
9 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
10 / Quyết định (bản chính)
11 / Biên lai (bản sao)
12 / Giấy xác nhận
13 / Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
14 / Trích lục (bản chính)
15 / Đơn xin chuyển mục đích
16 / Hợp đồng ủy quyền
24
56 Đăng ký biến động do nhận tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Cấp giấy 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính) + Quyết định + trích lục
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Hợp đồng tặng cho QSD đất
5 / Chứng minh nhân dân (photo)
6 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
7 / Đơn đăng ký cấp giấy
8 / Văn bản cam kết tài sản
9 / Giấy xác nhận quan hệ (bản chính)
10 / Đơn xin xác nhận CMND
11 / Giấy xác nhận
12 / Sổ hộ khẩu (photo)
13 / Trích lục (bản chính) + quyết định (bản chính)
14 / biên lai (photo)
15 /
16 / Văn bản phân chia tài sản thừa kế
44
57 Đăng ký biến động do nhận tặng cho - Thuế (miễn giảm) - cấp giấy - biến động khác 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký cấp giấy
3 / Đơn biến động
4 / Các loại thuế
5 / Hợp đồng tặng cho
6 / Chứng minh nhân dân (photo)
7 / Giấy xác nhận chứng minh nhân dân
8 / văn bản cam kết tài sản
47
58 Đăng ký biến động do nhận tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Chuyển mục đích không xin phép 36
59 Đăng ký biến động do nhận tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Chuyển mục đích không xin phép - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
5 / Hợp đồng tặng cho QSD đất
6 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
7 / Giấy xác nhận
8 / Văn bản cam kết tài sản
9 / Đơn đề nghị công nhận đất ở
10 / Phiếu lấy ý kiến khu dân cư
41
60 Đăng ký biến động do nhận tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Tách thửa - Trích đo 43
61 Đăng ký biến động do nhận TC - Thuế (miễn giảm) - Chuyển mục đích không xin phép - Biến động 37
62 Đăng ký biến động do nhận TC - Thuế (miến giảm) - Chuyển mục đích không Xin phép - Tách thửa - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế
4 / Hợp đồng tặng cho QSD đất
5 / Văn bản cam kết tài sản
6 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
7 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
8 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
9 / Giấy xác nhận
55
63 Đăng ký biến động do nhận thừa kế - ĐKBĐ do nhận tặng cho - Thuế (đối với trường hợp miễn giảm) 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Văn bản nhận tài sản
5 / Hợp đồng tặng cho
6 / Văn bản cam kết
7 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
8 / Giấy chứng tử
9 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
10 / quyết định tách thửa + trích lục (bản sao)
11 / Hợp đồng ủy quyền
12 / Giấy xác nhận hộ sử dụng đất nông nghiệp
13 / Giáy xác nhận quan hệ
14 / Giấy xác nhận
15 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
16 / Văn bản từ chối tài sản
17 / Bằng TQGC (bản sao)
18 / Giấy xác nhận
19 / Hợp đồng chuyển nhượng
29
64 Đăng ký biến động do nhận thừa kế - Thuế (miễn giảm) 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Văn bản thỏa thuận phân chia tài sn thừa kế
5 / Văn bản cam kết tài sản
6 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
7 / Giấy chứng tử (bản sao)
8 / Chứng minh nhân dân (bản sao)
9 / Giấy xác nhận
10 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
11 / Hợp đồng ủy quyền
12 / Đơn xác nhận quan hệ
24
65 Đăng ký biến động do nhận thừa kế - Đăng ký biến động do tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Cấp giấy 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Quyết định + Trích lục (bản chính)
3 / Đơn đăng ký cấp giấy
4 / Đơn đăng ký biến động
5 / Các loại thuế
6 / Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế
7 / Hợp đồng tặng cho
8 / Văn bản cam kết tài sản
9 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
10 / Chứng minh nhân dân, khai tử (photo)
11 / Giấy xác nhận, giấy xác nhận nguồn gốc đất, phiếu xác nhận
12 / Hợp đồng ủy quyền
13 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
14 / Đơn đề nghị tách thửa
15 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
16 / Phiếu xác nhận nhân khẩu
17 / Giấy chứng tử (bản sao)
18 / Giấy xác nhận
19 / Giấy xác nhận quan hệ (bản sao)
20 / Biên lai nộp thuế (photo)
49
66 Đăng ký biến động do tặng cho - Biến động khác - Chuyển mục đích không xin phép - Thuế miễn giảm 41
67 Đăng ký biến động do tặng cho - Biến động khác - Thuế (miễn giảm) - Tách thửa - Trích đo 46
68 Đăng ký biến động do tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Cấp giấy 44
69 Đăng ký biến động do tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Chuyển mục đích không xin phép - Trích đo 41
70 Đăng ký biến động do nhận tặng cho - Chuyển mục đích không xin phép - Thuế (miễn giảm) 36
71 Đăng ký biến động do tặng cho - Đăng ký biến động do thừa kế - Thuế (miễn giảm) 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản
5 / Hợp đồng tặng cho QSD đất
6 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
7 / Giấy chứng tử
8 / Giấy xác nhận
9 / CMND, SHK (photo)
10 / Văn bản cam kết tài sản
11 / Giấy xác nhận hộ khẩu
12 / Hợp đồng ủy quyền
29
72 Đăng ký biến động do tặng cho - Đăng ký biến động do thừa kế - Thuế (miễn giảm) - Chuyển mục đích không xin phép 1 / Giáy chứng nhận QSD đất (bản chính) + trang phụ
2 / Đơn biến động
3 / Đơn đề nghị xác định diện tích
4 / giáy xác nhận quan hệ
5 / các loại thuế
6 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
7 / Phiếu lấy ý kiến khu dân cư
8 / CMND, SHK (Photo)
9 / Văn bản thỏa thuận phân chia
10 / Hợp đồng tặng cho QSD đất
11 / Văn bản thỏa thuận sát nhập tài sản
12 / Giáy chứng nhận QSD đất (bản chính) + trang phụ
13 / Đơn biến động
14 / Đơn đề nghị xác định diện tích
15 / giáy xác nhận quan hệ
16 / các loại thuế
17 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
18 / Phiếu lấy ý kiến khu dân cư
19 / CMND, SHK (Photo)
20 / Văn bản thỏa thuận phân chia
21 / Hợp đồng tặng cho QSD đất
22 / Văn bản thỏa thuận sát nhập tài sản
39
73 Đăng ký biến động do tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Chuyển mục đích không xin phép 36
74 Đăng ký biến động do tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Tách thửa - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Văn bản phân chia tài sản thừa kế
5 / Sổ hộ khẩu, CMND (photo)
6 / Trích lục khai tử
7 / Đơn đăng ký tách thửa
8 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
9 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
10 / Hợp đồng tặng cho
11 / Đơn xin cấp giấy
45
75 Đăng ký biến động do tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Trích đo 31
76 Đăng ký biến động do thừa kế - Biến động do tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Chuyển mục đích không Xin phép - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biên động
3 / Các loại thuế
4 / Đơn đăng ký tách thửa
5 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
6 / Hợp đồng tặng cho
7 / Văn bản cam kết
8 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
9 / Phiếu lấy ý kiến khu dân cư
10 / Đơn công nhận diện tích
11 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
12 / Trích lục khai tử (bản sao)
13 / Văn bản phân chia tài sản thừa kế
14 / Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
15 / Thông báo, biên bản niêm yết và kết thúc niêm yết
16 / Đơn đề nghị xác nhận quan hệ
17 / Đơn đề nghị xác nhận nhân khẩu
41
77 Đăng ký biến động do thừa kế - Đăng ký biến động do tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Chuyển mục đích không xin phép - Cấp giấy 1 / Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản
2 / Hợp đồng tặng cho QSD đất
3 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
4 / Văn bản cam kết tài sản
5 / Trích lục khai tử (bản sao)
6 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
7 / Đơn đăng ký biến động
8 / Đơn đăng ký cấp giấy
9 / Các loại thuế
10 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
61
78 Đăng ký biến động do thừa kế - tặng cho - Biến động khác - Chuyển mục đích không xin phép - Tách thửa - Thuế (miễn giảm) 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Đơn đề nghị xác định ranh giới
5 / Đơn đề nghị tách thửa
6 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
7 / Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế
8 / Hợp đồng tặng cho QSD đất
9 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
10 / Văn bản cam kết tài sản
11 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
12 / Trích lục khai tử, CMND, SHK (photo)
13 / Hợp đồng ủy quyền
54
79 Đăng ký biến động do thừa kế - Tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Tách thửa - Trích đo - Biến động - Chuyển mục đích không xin phép 64
80 Gia hạn đất đối với tổ chức 1 / Tờ trình
2 / Đơn xin gia hạn
3 / Đơn đăng ký biến động
4 / Quyết định (photo)
5 / Hợp đồng (photo)
6 / CMND, Sổ HK (Photo)
7 / Giấy CN QSDĐ (bản chính)
25
81 Giao đất 1 / Đơn xin giao đất
2 / Đơn đăng ký cấp giấy
3 / tờ khai tiền sử dụng đất
4 / Các loại thuế
5 / Biên bản bàn gia đất
6 / Quyết định thu hồi
7 / Trích lục bản đồ
8 / Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân
9 / Biên bản họp hội đồng
10 / Đơn camm kết
11 / Trích đo địa chính thửa đất
12 / Trích lục bản đồ địa chính
13 / Tờ trình đề nghị giao đất
35
82 Hợp thửa - Tách thửa không cấp giấy - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đề nghị hợp thửa, tách thửa
3 / Sơ đồ dự kiến
4 / CMND (photo)
5 / Đơn đăng ký biến động
31
83 Hợp thửa - Trích đo 1 / Đơn đề nghị hợp thửa
2 / Trích đo địa chính (bản chính)
3 / Phiếu cung cấp thông tin (bản chính)
4 / Chứng minh nhân dân (photo)
5 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
21
84 Nhập thửa - Tách thửa - Cấp giấy 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính) + Trang phụ
2 / Đơn nhập thửa
3 / Đơn cấp giấy
4 / Thông báo, biên lai nộp thuế
5 / Trích lục (bản chính)
6 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
7 / Giấy CMND, SHK (photo)
8 / giấy phép xây dựng
46
85 Tách thửa - Biến động khác - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đề nghị tách thửa
3 / Đơn đăng ký biến động
4 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
5 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
6 /
7 / Trích lục (bản chính)
24
86 Tách thửa - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đề nghị tách thửa
3 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
4 / Sơ đồ hiện trạng (photo)
5 / Quyết định tách thửa (bản chính)
6 / Quyết định (bản chính)
7 / Giấy cam kết
8 / CMND (Photo)
9 / Đơn đăng ký biến động
10 / Biên lai nộp thuế PNN (Photo)
11 / Giấy xác nhận thuế
12 / Trích lục (bản chinh)
13 / CMND (photo)
21
87 Tách thửa - Trích đo - Chuyển mục đích không xin phép - Thuế 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biên động
3 / Đơn đề nghị tách thửa
4 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
5 / Các loại thuế
6 / Đơn đề nghị xác định lại diện tích
7 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
8 / Chứng minh nhân dân (photo)
9 / Phiếu lấy ý kiến khu dân cư
10 / Giấy chuyển nhượng (bản chính)
11 / Giấy xác nhận
12 / Hợp đồng ủy quyền
13 / Biên bản họp gia đình
36
88 Biến động - Chuyển mục đích không xin phép - Trích đo - Thuế - Biến động khác 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Chứng minh nhân dân (photo)
5 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
6 / Giấy chuyển nhượng (viết tay)
7 / Phiếu lấy ý kiến khu dân cư
8 / Đơn đăng ký chuyển mục đích
32
89 Cấp giấy do trúng đấu giá - thuế - Trích đo 1 / Đơn đăng ký cấp giấy
2 / Các loại thuế
3 / Đơn xin giao đất
4 / Biên lai nộp thuế (bản chính)
5 / Biên bản (photo)
6 / Phiếu trúng đấu giá (photo)
7 / Chứng minh nhân dân (photo)
8 / Hợp đồng mua bán tài sản (bản chính)
9 / Hợp đồng tín dụng (bản chính)
10 / Hợp đồng thế chấp bất động sản
11 / Biên bản thỏa thuận
12 / Đơn xin miễn thuế
13 / Biên bản bàn giao tài sản
14 / Đơn đăng ký biến động
15 / Thông báo nộp thuế trước bạ (bản sao)
39
90 Biến động + Biến động khác + Tách thửa + Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Đơn xin tách thửa
4 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
5 / Chứng minh nhân dân (photo)
6 / Đơn xin chuyển nhượng (bản chính)
7 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
29
91 Thu hồi đất 1 / Tờ trình đề nghị
2 / Danh sách
17
92 Nhập thửa - Trích đo - Cấp giấy 1 / Giấy chứng nhận QSd đất (bản chính)
2 / Đơn đề nghị nhập thửa
3 / Đơn đăng ký cấp giấy
4 / Sơ đồ dự kiến
5 / Hợp đồng chuyển nhượng (bản chinh)
6 / Thông báo nộp thuế
7 / Biên lai nộp thuế (bản chính)
8 / Trích lục (bản chính)
9 / Sơ đồ dự kiến nhập thửa
10 / Đơn đăng ký biến động
11 / Giấy xác nhận
41
93 Tách thửa - Trích đo - Thuế 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn xin tách thửa
3 / Thuế trước bạ
4 / Chứng minh nhân dân (photo)
5 / Đơn đăng ký biến động
6 / Hợp đồng chuyển nhượng (bản chính)
7 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
8 / Đơn xin hủy hợ đồng tách thửa vị trí đất
26
94 Chuyển mục đích xin phép - Thuế - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đon đăng ký biến động
3 / Đơn đề nghị xác định lại diện tích
4 / Các loại thuế
5 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
6 / Phiếu lấy ý kiến khu dân cư
7 / CMND (photo)
8 / Giấy chứng nhận thương binh (photo)
9 / Bằng TQGC (photo)
10 / Giấy xác nhận
11 / Văn bản từ chối nhận tài sản (photo)
12 / Biên bản họp gia đình
30
95 Cung cấp thông tin thửa đất - Trích đo 1 / Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
2 / Giấy chứng nhận QSD đất (photo)
3 / CMND, Sổ HK (photo)
16
96 Cấp giấy cho Tổ chức, cơ sở tôn giáo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn báo mất
3 / Biên bản thu hồi đất
4 / Bảng kê danh sách
5 / Quyết định (bản sao)
6 / Tờ trình đề nghị thu hồi đất
7 / Trích đo địa chính
8 / Phiếu xác nhận kết quả đo đạc
9 / Đơn xin giao đất
10 / Thông báo (bản sao)
11 / Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao)
26
Lĩnh vực: Chứng thực
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
2 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
3 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
4 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
5 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
6 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
7 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (photo) + Trích lục (bản sao)
2 / Chứng minh nhân dân (photo)
3 / Sổ hộ khẩu (photo)
4 / Giấy chứng nhận QSD đất (photo) + Trích lục (bản sao)
5 / Chứng minh nhân dân (photo)
6 / Sổ hộ khẩu (photo)
7 / Giấy kết hôn (bản sao)
2
8 Thủ tục chứng thực di chúc 2
9 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 2
10 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 1 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
2 / Trích lục khai tử
3 / CMND (photo)
2
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 2
Lĩnh vực: Tư pháp - Hộ tịch
1 Thủ tục đăng ký khai sinh 1 / Mẫu ĐK
2 / CMND (bản chính)
3 / Sổ hộ khẩu (bản chính)
4 / Giấy chứng sinh (bản chính)
2 Thủ tục Đăng ký kết hôn 1 / Mẫu ĐKKH
3 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 / Mẫu ĐKCM
3
4 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 1 / Mẫu ĐK
2 / Mẫu ĐKCM
3
5 Thủ tục đăng ký khai tử 1 / Mẫu ĐKKT
2 / Sổ hộ khẩu (photo)
3 / Giấy cam đoan
4 / Ảnh
5 / Trích lục khai tử
6 Thủ tục đăng ký giám hộ 1 / Mẫu ĐKGH
3
7 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ 1 / Mẫu ĐKCDGH
2
8 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 1 / Mẫu TKTĐ
3
9 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 / Mẫu TKXN
3
10 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 / Mẫu ĐKLKS
2 / GIẤY CAM ĐOAN
3 / SƠ YẾU LÝ LỊCH
4 / CMND (PHÔ TÔ)
5 / SỔ HỘ KHẨU (PHÔ TÔ)
6 / PHIẾU XÁC MINH VĂN CÔNG TRƯỜNG (BẢN GỐC)
7 / CHỨNG NHẬN KẾT HÔN NGUYỄN THẾ & PHẠM THỊ XÍ
8 / Công văn
9 / BHYT (photo)
10 / Khai sinh (trích lục)
11 / Lý lịch đảng
12 / Giấy phép lái xe
13 / QĐ nhận trợ cấp mất sức
14 / Trích lục bản bản sao khai sinh
15 / Chứng Nhận Tốt Nghiệp THPT
16 / Sơ yếu lý lịch
17 / Giấy cam đoan
18 / Sơ yếu lý lịch
19 / Giấy cam đoan
20 / Sơ yếu lý lịch
21 / Giấy cam đoan
22 / Sơ yếu lý lịch
23 / Giấy cam đoan
5
11 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 1 / Mẫu ĐK
5
12 Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 / Mẫu ĐKLKH
5
13 Thủ tục đăng ký lại khai tử 1 / Mẫu ĐKLKT
2 / GIẤY CAM ĐOAN
3 / SHK(photo)
4 / hình bia mộ
5
14 Thủ tục trích lục bản sao hộ tịch 1 / Mẫu TLHT
2 / CMND (Bản chính)
3 / Sổ hộ khẩu (Bản chính)
4 / Chứng tử (bản chính)
5 / Bản sao giấy khai sinh
15 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước 1 / Đơn NC
30
16 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 1 / Mẫu TP/CN-2011
5
17 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế 1 / Mẫu TP/CN-2014
15
18 Hồ sơ "3 trong 1" Đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu và cấp thể BHYT cho trẻ 1 / Trích lục khai sinh
2 / Sổ hộ khẩu (bản chính)
3 / Đăng ký khám chữa bệnh tại BV Duy Xuyên
4 / Trần Ngô Gia Hân
5 / 7159
6 / VĂN NGUYỄN QUỲNH NHI
7 / DUY XUYÊN
15
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
1 Thủ tục đề nghị giải quyết chính sách cho đối tượng 80 tuổi trở lên, người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo 1 / Mẫu 1d
2 / CMND(Photo)
3 / SHK(photo)
4 /
5 / GIẤY RA VIỆN: HỒ VĂN QUANG
42
2 Thủ tục đề nghị giải quyết chính sách cho đối tượng trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây: Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; Mồ côi cả cha và mẹ; Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật; Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;... 1 / Mẫu 1a
42
3 Thủ tục đề nghị giải quyết chính sách cho đối tượng Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác 1 / Mẫu 1b
42
4 Thủ tục đề nghị giải quyết chính sách cho đối tượng Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật 1 / Mẫu 1đ
2 / CMND(photo)
3 / SDHK(photo)
4 / giấy xác nhận khuyết tật
5 / GIẤY RA VIỆN(PHOTO)
42
5 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) 1 / Mẫu 3
2 / Biên lai thu học phí
3 / Đơn đề nghị cấp bù học phí
4 / SHK
38
6 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 1 / Mẫu 6
2 / CMND(photo)
3 / đơn MTP
4 / Sổ nhận tiền
5 / Giấy khai sinh (Dương Thanh Thông) bản sao
6 / Trích lục khai tử (NGUYỄN THỊ LỲ)
2
7 Thủ tục tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 42
Lĩnh vực: Người có công
1 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 1 / Mẫu UQ
2 / Mẫu TT
3 / Sổ nhận trợ cấp
4 / trích lục khai tử
5 / Quyết định (bản chính)
6 / GIẤY CHỨNG NHẬN GIA ĐÌNH LIỆT SĨ: NGUYỄN VĂN ĐỀ (bản sao)
25
2 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 1 / Mẫu TT
2 / TRÍCH LỤC KHAI TỬ (NGUYỄN THỊ THƠ)
3 / CMND (photo) LÊ ĐỨC
4 / SỔ NHẬN TIỀN TUẤT
5 / SỔ NHẬN TIỀN TUẤT: 680
6 / SỔ HỘ KHẨU
25
3 Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 / Mẫu LS4
2 / đơn
3 / giấy chứng nhận gia đình LS, bằng TQGC(photo)
4 /
20
4 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 1 / Mẫu AH1
2 / Mẫu AH2
20
5 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 1 / Mẫu HH1
2 / Giấy ra viện
3 / Tóm tắt bệnh án
4 / CMND
5 / Huân Chương hạng 3
6 / Bản khai của
7 / Giấy xác nhận thành tích
50
6 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 1 / Mẫu HH1
2 / Huy chương kháng chiến(photo)
50
7 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 1 / Mẫu TĐ1
2 / Mẫu TĐ2
3 / Mẫu TĐ3
4 / Biên bản đề nghị xác nhận thương binh
5 / giấy chứng nhận bị thương
6 / CMND(PHOTO),GIẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG BINH, KỶ NIỆM CHƯƠNG (PHOTO)
7 / GIẤY XÁC NHẬN
30
8 Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 1 / Mẫu KC1
25
9 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 1 / Mẫu CC1
2 / HUÂN CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN: ĐỖ THỊ LỤC
3 / DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG HUÂN CHƯƠNG HẠNG BA: ĐỖ THỊ LỤC
4 / BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG GIA TỘC TỘC NGUYỄN:
5 / CMND (PHOTO)
6 / GIẤY XÁC NHẬN UBND XÃ QUẾ XUÂN
7 / HUY CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN( PHOTO)
25
10 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 1 / Mẫu LS7
2 / Mẫu UQ
3 / Mẫu LS4
4 / giấy báo tử
5 /
6 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
7 /
30
11 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 1 / Mẫu BM1
2 / Mẫu BM2
3 / Mẫu UQ
4 / Bằng Mẹ VNAH
5 / trích lục khai tử
20
12 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 1 / Mẫu KC1
2 / Biên bản họp gia tộc
3 / Bằng khen(photo)
25
13 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 1 / Mẫu BH1
2 / Mẫu BH2
3 / SHK(photo)
4 / Đơn đề nghị
5 / bằng TQGC(photo)
6 / Đơn xin xác nhận
7 / Chứng minh nhân dân
8 / Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ
9 / Tờ khai
10 / Quyết điịnh (photo)
30
14 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 1 / Mẫu TB
2 / Quyết định (bản sao)
3 / Biên bản kiểm tra vết thương
4 / Biên bản hội nghị CCB
5 / Biên bản hội nghị NCT
6 / Chứng minh nhân dân (photo)
7 / Công văn đề nghị
15 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 1 / Mẫu 05
2 / ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ
3 / GIẤY XÁC NHẬN (ĐẶNG MAI)
4 / GIẤY XÁC NHẬN (ĐẶNG MINH HÙNG)
5 / GIẤY CHỨNG NHẬN GIA ĐÌNH LIỆT SĨ (PHÔ TÔ)
6 / BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG (PHÔ TÔ)
7 / GIẤY KHAI SINH (ĐẶNG MINH HÙNG)
8 / CNMD (ĐẶNG MINH HÙNG)
9 / GIẤY KHAI SINH (ĐẶNG MAI)
10 / CNMD (ĐẶNG MAI)
11 / PHIẾU BÁO DI CHUYỂN HỒ SƠ LIỆT SĨ
12 / BẢN KHAI TÌNH HÌNH THÂN NHÂN LIỆT SĨ
15
16 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 1 / Mẫu số 1a
2 / Mẫu số 1b
25
17 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 1 / Mẫu 1C
25
18 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 1 / Mẫu ƯĐGD
2 / giây Chứng nhận thoát nghèo(photo)
3 / Đươn xin xác nhận đã nộp học phí
4 / Giấy khai sinh (trương thị phương thảo) (bản sao)
5 / Giấy xác nhận thương binh (bản sao)
6 / GIẤY XÁC NHẬN CỦA PHÒNG LĐTB
7 / TỜ KHAI
13
19 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ 1 / Mẫu số 12
2 / Bằng TQGC(photo)
3 / Giấy đề nghị thánh toán
4 /
20 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1 / Phụ lục
2 / BIÊN BẢN ỦY QUYỀN
3 / Công văn số 04 của HĐTĐKT huyện Duy Xuyên (TRẦN NGHIÊM)
22
21 Thủ tục đề nghị đính chính thông tinh trong hồ sơ liệt sĩ - Cấp lại Giấy CN GĐLS 1 / Đơn đề nghị
2 / Bằng TQGC(photo)
3 / CMND(photo)
4 / HS5
5 / trích lục khai sinh
6 / ,CMND,SHk(photo)
7 / giấy CN gia đình LS(photo)
8 / Bằng TQGC
9 / LS4
30
ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361